Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2007

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: W związku z odmową podpisania umowy przez wybranego wykonawcę tj. EURO CONSULTING Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z ceną: 72 000,00 PLN (brutto) postępowanie zostało unieważnione. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym wpłynęła tylko jedna oferta, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86–200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi, nie przysługuje odwołanie
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego na jeziorem Starogrodzkim składający się z następujących branż:
a) plan zagospodarowania terenu,
b) projekt zagospodarowania zieleni,
c) projekt uzbrojenia terenu – sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna,
d) projekt oświetlenia terenu,
e) projekt monitoringu terenu,
f) projekt architektoniczny budynków zaprojektowanych na planie zagospodarowania,
g) projekt obiektów zlokalizowanych na placu zabaw,
h) projekt ogrodzenia terenu ośrodka,
i) projekt plaży i kąpieliska,
 
2) Opracowania towarzyszące:
a) kosztorys inwestorski dla zakresu objętego projektem,
b) przedmiar robót dla zakresu objętego projektem,
c) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót  budowlanych dla zakresu objętego projektem,
d) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla zakresu objętego projektem,
 
3) Ponadto na potrzeby opracowania Wykonawca opracuje następujące materiały w formie i ilości egzemplarzy, niezbędnej dla funkcji do jakiej będą przeznaczone:
a) podkłady geodezyjne dla celów projektowych,
b) inwentaryzację terenu ośrodka,
c) opracuje wniosek i niezbędne załączniki do wystąpienia o wydanie pozwolenia wodno – prawnego, w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba,
d) opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji objętej umową i wymagającej sporządzenia takiego dokumentu a następnie opracuje wniosek wraz z załącznikami do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpi o przedmiotową decyzję,
e) koncepcję zagospodarowania terenu - w wersji papierowej – 2 egz. oraz część graficzna w wersji elektronicznej jako pliki typu JPG lub inny typ pliku z możliwością otwarcia programem CorelDRAW; Koncepcja powinna przedstawiać zaproponowane rozwiązania na mapie oraz architekturę poszczególnych, projektowanych obiektów.
Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja, będzie podstawą do podjęcia właściwych prac projektowych.
 
Forma opracowania, liczba egzemplarzy oraz rodzaj nośnika, na którym ma zostać opracowany przedmiot zamówienia określone zostały w projekcie umowy.
 
Szczegółowy opis zakresu prac projektowych zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ.
 
Obszar opracowania projektu (przedmiot umowy) w zakresie dotyczącym rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie – działki nr 532/1, 533, 535, 532/2, 666 w obrębie 3 położone przy ul. gen. Jastrzębskiego w Chełmnie, o powierzchni – 9,540 ha + obszar jeziora Starogrodzkiego obejmujący działkę nr 531 w obrębie 3.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74222000-1            Usługi projektowania architektonicznego
w tym:
74222100-2            Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
74222200-3            Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
74222300-4            Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
74232120-1            Usługi projektowania systemów grzewczych
74232220-2            Usługi projektowania rurociągów
74232310-0            Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
74252000-0            Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
 
kod CPC – nr 11 - usługi
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
a) opracowanie koncepcji –  2 miesiące od zawarcia umowy; b) opracowanie projektów – 4 miesiące od zatwierdzenia koncepcji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wymagane wadium: 1.000 PLN.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno oraz www.bip.chelmno.pl
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
 
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,  którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 3.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
Burmistrz

mgr Mariusz Kędzierski

Pliki do pobrania:

SIWZ (138kB) pdf

załączniki - nr 1 do nr 7 (41kB) pdf

projekt umowy (63kB) pdf

Szczegółowy opis zakresu prac projektowych (102kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (6 lipca 2007, 11:04:33)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (28 sierpnia 2007, 12:07:13)
Zmieniono: W związku z odmową podpisania przez wykonawcę umowy unieważniono postępowanie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1607

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij