Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2007

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 maja 2007
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Kamil Grzyb, Marek Maćkowski, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771754, fax 056 6771774,

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres elektroniczny, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: bip.chelmno.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.

1.2) Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego na jeziorem Starogrodzkim składający się z następujących branż:
a) plan zagospodarowania terenu,
b) projekt zagospodarowania zieleni,
c) projekt uzbrojenia terenu – sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna,
d) projekt oświetlenia terenu,
e) projekt monitoringu terenu,
f) projekt architektoniczny budynków zaprojektowanych na planie zagospodarowania,
g) projekt obiektów zlokalizowanych na placu zabaw,
h) projekt ogrodzenia terenu ośrodka,
i) projekt plaży i kąpieliska,
2) projekt chodnika i ścieżki rowerowej łączącej teren ośrodka z Zespołem Staromiejskim Chełmna,
3) Opracowania towarzyszące:
a) kosztorys inwestorski dla zakresu objętego projektem,
b) przedmiar robót dla zakresu objętego projektem,
c) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego projektem,
d) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla zakresu objętego projektem,
4) Ponadto na potrzeby opracowania Wykonawca opracuje następujące materiały w formie i ilości egzemplarzy, niezbędnej dla funkcji do jakiej będą przeznaczone:
a) podkłady geodezyjne dla celów projektowych,
b) inwentaryzację terenu ośrodka,
c) opracuje wniosek i niezbędne załączniki do wystąpienia o wydanie pozwolenia wodno – prawnego, w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba,
d) opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji objętej umową i wymagającej sporządzenia takiego dokumentu a następnie opracuje wniosek wraz z załącznikami do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpi o przedmiotową decyzję,
e) koncepcję zagospodarowania terenu i koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika - w wersji papierowej – 2 egz. oraz część graficzna w wersji elektronicznej jako pliki typu JPG lub inny typ pliku z możliwością otwarcia programem CorelDRAW; Koncepcja powinna przedstawiać zaproponowane rozwiązania na mapie oraz architekturę poszczególnych, projektowanych obiektów.
Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja, będzie podstawą do podjęcia właściwych prac projektowych.

Forma opracowania, liczba egzemplarzy oraz rodzaj nośnika, na którym ma zostać opracowany przedmiot zamówienia określone zostały w projekcie umowy.

Szczegółowy opis zakresu prac projektowych zawarty jest w załączniku nr 9 do siwz.

Obszar opracowania projektu (przedmiot umowy):
a) w zakresie dotyczącym rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie – działki nr 532/1, 533, 535, 532/2, 666 w obrębie 3 położone przy ul. gen. Jastrzębskiego w Chełmnie, o powierzchni – 9,540 ha + obszar jeziora Starogrodzkiego obejmujący działkę nr 531 w obrębie 3.
b) odległość ośrodka od Zespołu Staromiejskiego w linii prostej – ok. 2.300 m


1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.

1.4) Nomenklatura

1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
w tym:
74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
74222200-3 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
74222300-4 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
74232120-1 Usługi projektowania systemów grzewczych
74232220-2 Usługi projektowania rurociągów
74232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
74252000-0 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

kod CPC –nr 11 - usługi

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- opracowanie koncepcji – 2 miesiące od zawarcia umowy,
- opracowanie projektów – 4 miesiące od zatwierdzenia koncepcji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 1.000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.

1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia do składania ofert: nie dotyczy.

2) Kryteria oceny ofert:
- cena oferty stanowi 100 % kryterium oceny ofert,


3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej lub u zamawiającego po złożeniu wniosku.

3.2) Termin składania ofert:
8.05.2007 r., godzina 12.00.

3.3) Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
8.05.2007 r., godzina 12.10. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie

2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

3) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia takiej umowy.

4) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się,

5) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie przewiduje się.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (97kB) pdf
Załaczniki do siwz - 1 - 7 (42kB) pdf
projekt umowy - załącznik nr 8 do siwz (45kB) pdf
Szczegółowy opis prac projektowych - załącznik nr 9 do siwz (45kB) pdf

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski

Opublikował: Kamil Grzyb (16 kwietnia 2007, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (14 maja 2007, 14:24:07)
Zmieniono: unieważniono postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij