Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez firmę: ARCADIS EKOKONREM SP Z O.O. UL. TARNOGAJSKA 18 50-512 WROCłAW cena oferty: 62.220,00 zł brutto termin realizacji: 10 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Kamil Grzyb, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771754, fax 056 6771774,

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres elektroniczny, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: bip.chelmno.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

1.2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, zwane dalej studium.
Treść studium musi być zgodna z:
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),
- uchwałą Nr VII/34/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania studium,
- przepisami szczególnymi w tym m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawo wodne, ochrony gruntów rolnych i leśnych itd.
Obszar opracowania obejmuje teren całej Gminy Miasta Chełmna w granicach administracyjnych o powierzchni 1.390 ha.
Skala opracowania załączników graficznych 1:10.000, na nośnikach dostarczonych przez zamawiającego (mapy topograficzne w formie elektronicznej).
Studium opracowane zostanie w formie elektronicznej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne) oraz analogowej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne – mapy papierowe) – dokładne ustalenia w tym zakresie zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.

1.4) Nomenklatura

1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74251000 – 3

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: przewidywany czas trwania zamówienia ok. 15 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 1.000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.

1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia do składania ofert: nie dotyczy.

2) Kryteria oceny ofert:
- cena oferty stanowi 80 % kryterium oceny ofert,
- czas realizacji przedmiotu zamówienia stanowi 20% kryterium oceny ofert,


3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej lub u zamawiającego po złożeniu wniosku.

3.2) Termin składania ofert:
27.04.2007 r., godzina 12.00.

3.3) Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
27.04.2007 r., godzina 12.10. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie

2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

3) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia takiej umowy.

4) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się,

5) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie przewiduje się.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - studium (97kB) pdf
Załączniki do siwz - studium (33kB) pdf
projekt umowy na studium (58kB) pdf
pytanie do specyfikacji (235kB) jpg
odpowiedz na zapytanie do specyfikacji (8kB) plik

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski

Opublikował: Kamil Grzyb (6 kwietnia 2007, 12:57:28)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (16 maja 2007, 14:06:56)
Zmieniono: Podano informację na temat wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1720

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij