Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną , położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0,0420 ha

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.29.2017.ZA/EA-B
wartość: 600.000,00 ZŁ
termin składania ofert: 27 września 2018  11:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 
        Chełmno, dnia 16 lipca 2018 roku
 
 
                                                          O G Ł O S Z E N I E
                                                     Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                       
 
 Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1,  art. 37 ust. 1 , art. 38 ust.1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.2018.121  z  późn. zm./
 
                                                            ogłasza
                                         II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36,  oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0.0420 ha , obręb 1, zapisanej w KW TO1C/00013989/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. Na w/w nieruchomości znajdują się budynki gospodarcze.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r. oznaczonym symbolem MWU3 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową; (funkcja usługowa         z zakresu handlu, turystyki, kultury, administracji, gastronomii, zdrowia i rzemiosła nieuciążliwego).
Zgodnie z zapisami planu nieruchomość ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków  i stanowi istotny element zabytkowego układu miejskiego Chełmna wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.04.1953 r. pod nr A/1513, zgodnie z zawiadomieniem o zmianie nr rejestru z dnia 21 lipca 2009 r. ( dawniej nr rejestru zabytków A/281/116).      
 
                                  Cena wywoławcza  łącznie wynosi  600.000 zł /brutto/
                                         (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100)
 
Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 10 a lit. a  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2017.1221 z późn.zm/ sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
                Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się    w dniu 27 września 2018 roku o godz. 11.00  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie ul. Dworcowa 1 Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 60.000 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 – Bank Millennium
nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926  najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.
Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z  zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
I przetarg na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu 13.06.2018 r  i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie (tj. Dz.U.2014.1490  ) oraz Zarządzenia  Nr 49/2015  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 9 marca 2015 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
dowód wpłaty wadium, dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku spółek osobowych prawa handlowego
- aktualny wypis z właściwego rejestru,
- stosowne pełnomocnictwa,
- dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym                 w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań architektoniczno -historycznych oraz badań na obecność polichromii.     
Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu. Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. (56) 677-17-58 i (56 ) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl i www.e-chelmno.pl .
 
                                             
                      
                                           Burmistrz Miasta Chełmna  Mariusz Kędzierski

Odpowiada za treść: Ewa Augustyniak-Babicz
Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (16 lipca 2018, 10:02:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Piotrowska (27 września 2018, 11:24:27)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij