Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

na dzierżawę części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie jednego punktu gastronimicznego Nr 3 na okres od 01.05 do 30.09 w 2007 roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 5.002 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nie złożono oferty Chełmno, dnia 12.03.2007 r
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
Na podstawie uchwał : Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna i Nr XVII/210/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa / oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów z późn.zm
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI PŁYTY RYNKU W CHEŁMNIE NA ZLOKALIZOWANIE JEDNEGO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO Nr 3 NA OKRES OD 01.05 DO 30.09 W 2007 ROKU
Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/3 o pow. 166,7 m2 zapisanej w KW 16671 – Rynek.
Przeznaczenie – dzierżawa gruntu na okres od 01.05 do 30.09 w 2007 roku z przeznaczeniem na lokalizację niezwiązanego trwale z gruntem 1 punktu gastronomicznego nr 3 w części północno-wschodniej strony Rynku .
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego jednego punktu gastronomicznego za 1 miesiąc wynosi 4.100 zł + 22 % VAT = 5.002 zł. Czynsz dzierżawny płatny do dnia 10 każdego miesiąca z góry w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie .
Warunki przetargu:
-wpłacenie kaucji w wysokości 3.500 zł na okres obowiązywania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie wpłacenie kaucji w w/w terminie spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie umowy,
-godziny funkcjonowania punktów gastronomicznych od godz.8.00 do godz.23.00 każdego dnia tygodnia,
-zatrudnienie w okresie funkcjonowania punktu sprzedaży co najmniej 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy z osób zarejestrowanych jako osoby pozostające bez pracy i prawa do zasiłku ,
-w przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją piwa dzierżawcy punktów gastronomicznych nie będą występować z roszczeniami odszkodowawczymi,
-zorganizowanie przez każdego dzierżawcę min. 5 imprez w każdym roku dzierżawienia gruntu. Imprezy odbywać się będą maksymalnie jeden raz w tygodniu w weekendy do godz. 22.00 . Kalendarz imprez zostanie przedłożony Kierownikowi Referatu Oświaty , Kultury i Promocji do 30 kwietnia każdego roku celem uzgodnienia z Dyrektorem Chełmińskiego Domu Kultury,
-po godz.22.00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych , nagłaśniających itp. mogących zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia,
-dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy , kopię umowy z dzierżawcą szaletów miejskich .

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem '' II Przetarg na dzierżawę punktu gastronomicznego nr 3 na Rynku w 2007 roku '' upływa z dniem 16 kwietnia 2007 roku o godz. 15.00. Oferty należy złożyć w Biurze Podawczo-Informacyjnym, pokój nr 3 / parter / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowany czynsz za 1 punkt gastronomiczny netto + 22 % VAT miesięcznie,
5.zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopia
potwierdzona przez oferenta/ lub oświadczenie , iż zostanie zarejestrowana działalność w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
6.oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
7.zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego co najmniej ze stycznia 2007 roku,
8.zaświadczenie z Urzędu Miasta w Chełmnie o niezaleganiu do dnia 31 grudnia
2006 roku z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasta Chełmna,
9.zezwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa wystawione przez Urząd Miasta
w Chełmnie / kserokopia potwierdzona przez oferenta / lub oświadczenie ,że
w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu złoży w/w zezwolenie,
10.koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia ,część opisowa.
11.oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz
w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy.
Informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój nr 16 / I piętro / i pokój nr 35 /parter/. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest P. Józef Chmarzyński – Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji oraz Ewa Augustyniak-Babicz – Z-ca Kierownika Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji .
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2007 roku o godz.10.00 w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , sala nr 9 / I piętro /.
Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski


Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (12 marca 2007, 10:59:23)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (29 maja 2007, 11:16:48)
Zmieniono: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nie złożono oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij