Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Chełmno

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2007Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
tel. 056 677-17-49 faks 056 677-17-74

ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO
na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Chełmno.

Termin realizacji zamówienia –
- ubezpieczenia majątkowe: od 10.03.2007 r. do 09.03.2010 r.
- ubezpieczenia komunikacyjne: na trzy okresy roczne, maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 06.02.2011 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zamawiać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno pok. Nr 11 od godz. 900 - 1500 (od poniedziałku do piątku), tel. 056 677-17-49, telefax 056 677-17-74, e-mail: administ@chelmno.pl
- Odebrać można osobiście pok . nr 11
- Otrzymać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl/?app=przetargi

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).
Kryteria oceny ofert:
Cena łączna ubezpieczenia – 50%
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%
Oferowane franszyzy i udziały własne – 20%.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r.) z późn. zm. i spełnia określone przez Zamawiającego warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg systemu : „spełnia/nie spełnia”

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Małgorzata Wawszkiewicz, Maximus Broker Sp. z o.o. ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, tel. (056) 669-05-25, fax (056) 664-47-06, e-mail: malgorzata.wawszkiewicz@maximus-broker.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

Nie wymaga się wniesienia wadium.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów.

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno p. nr 3 (punkt podawczo – informacyjny)
Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2007 r. o godz. 10.15 sala nr 9 Urzędu Miasta Chełmna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

specyfijkacja (196kB) pdf
odpowiedzi na pytania wykonawców (23kB) plik

Opublikował: Jadwiga Alaba-Wesołowska (20 lutego 2007, 12:42:28)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Alaba-Wesołowska (23 lutego 2007, 10:30:45)
Zmieniono: dodano odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1504

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij