Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2017.JB
wartość: przekraczającej kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:City Parking Group S. A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty (150kB) pdf


ZESTAWIENIE OFERT:

Oferty (277kB) pdfUWAGA!

formularz JEDZ inny format JEDZ 2 (274kB) plikUWAGA!!!

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2 (787kB) pdf

Pytania i odpowiedzi 3 (789kB) pdf

poprawiony załącznik nr 4 (21kB) plikUWAGA!!!

Pytania dot. postępowania

Pytania i odpowiedzi (1071kB) pdf
Polska-Chełmno: Usługi w zakresie obsługi parkingów

2017/S 214-444839

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Borzuchowska
Tel.: +48 566771731
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasto Chełmno
Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Borzuchowska
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

Numer referencyjny: GM-OŚ.271.15.2017.JB
II.1.2)Główny kod CPV
63712400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

2. Dostawa i montaż urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, urządzeń technicznych oraz oprogramowania niezbędnych do zorganizowania Strefy Płatnego Parkowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90600000
50316000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chełmno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

2. Dostawa i montaż urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, urządzeń technicznych oraz oprogramowania niezbędnych do zorganizowania Strefy Płatnego Parkowania.

Na przedmiot zamówienia składają się:

3. Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie ustalonym przez Radę Miasta Chełmna.

4. Montaż urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych – 15 szt.

5. Prowadzenie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

6. Uzyskanie lub przedłużenie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na lokalizację urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (w tym podłączenia do sieci energetycznej).

7. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.

8. Uruchomienie systemu poboru opłat za parkowanie za pomocą telefonów komórkowych, który będzie funkcjonował równolegle z systemem poboru opłat za parkowanie za pomocą parkomatów.

9. Uruchomienie płatności przy użyciu kart płatniczych w technologii zbliżeniowej.

10. Ubezpieczenie przedmiotu umowy na rzecz Gminy Miasto Chełmno z tytułu kradzieży mienia i środków pieniężnych, stanowiących wpływ ze SPP oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

11. Koordynowanie całości problematyki w trakcie organizacji SPP, w szczególności:

— organizacja wykonawstwa,

— koordynacja poczynań ewentualnych podwykonawców,

— dostawa i montaż wszystkich materiałów, urządzeń, potrzebnych do realizacji zamówienia,

— stosowanie przy organizowaniu SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania na podstawie odrębnych przepisów,

— wykonanie zadań związanych z zagospodarowaniem terenów parkingowych,

— wyposażenie biura SPP zgodnie z wymaganiami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/02/2018
Koniec: 11/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – formularz JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – formularz JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda udokumentowania zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie:

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Wykonawca musi wykazać, że wykonywał lub wykonuje należycie dwie usługi polegające na zorganizowaniu i obsługiwaniu płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania przez okres ciągły trwający co najmniej 12 miesięcy o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 350 i liczbie parkomatów nie mniejszej niż 15 szt.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu wykonanych usług

— wykazu urządzeń technicznych.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym:

zestaw komputerowy – 2 szt.

urządzenia z wbudowanym aparatem – 2 szt.

urządzenia do wystawiania zawiadomień – 2 szt.

telefon, kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne

15 urządzeń do pobierania opłat – parkomatów

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu urządzeń.

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób przewidzianych do realizacji zadania, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Wykonawca przedstawi informacje o podstawie dysponowania ta osobą.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu osób.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala 204.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad – październik 2021.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Karajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Karajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2017

Pliki do pobrania:

- JEDZ

Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (8 listopada 2017, 09:27:23)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (2 stycznia 2018, 08:56:16)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij