Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: pierwszy przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 45 000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  Chełmno, dnia 24 października 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta Chełmna
 
 
w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
 
ogłasza
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
polegający na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 29,51 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu to jest piwnicą o powierzchni 1,60 m2, położonego na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna, zapisanego w księdze wieczystej KW TO1C/00029002/7 wraz ze sprzedażą prawa własności udziału wynoszącego 3111/55128 części nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o powierzchni 1027 m2, położonej przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00025572/5.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (jednostka strukturalna A3/1MW) i położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
 
Cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w/w sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4 500,00 zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millenium nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2016 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
 
 
Burmistrza Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
 

Odpowiada za treść: Burmistrz Miasta Chełmna
Opublikował: Karolina Ogar (25 października 2017, 09:45:43)

Ostatnia zmiana: Karolina Ogar (7 grudnia 2017, 09:49:25)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 214

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij