Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

„Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna – etap II”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: w świetle Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Część II i III Firma Handlowo-Usługowa Goja Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Czesc I i IV uniwaznienie. 
wyniki postepowania:
uniewaznienie cz I i IV (271kB) pdf
wybor oferty cz. II (333kB) pdf
wybor oferty czesc III (476kB) pdf

Zestawienie ofert
zestawienie ofert (I i IV brak ofert) (471kB) pdf
Ogłoszenie nr 552914-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.


Gmina Miasto Chełmno: „Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna – etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, , e-mail wmkii@chelmno.pl, , faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należ składać w wersji papierowej zgodnie z wymaganiam SIWZ
Adres:
Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcwa 1, 86-200 Chełmno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna – etap II”
Numer referencyjny: GM-OŚ.271.11.2017.JB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna – etap II” 1.CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika i schodów ul. Szara : 1.1. Zakres prac obejmuje: - modernizację schodów betonowych z zachowaniem murów oporowych przylegających do stopni (naprawa stopni betonowych i murów oporowych, nałożenie na istniejące schody okładziny schodowej, kątowej prostej wzór PAB 210 lub GBMSZ wersja ze śrutowanym stopniem ) - demontaż krawężników, oporników betonowych, płytek chodnikowych, - naprawa istniejących murów oporowych oraz wyregulowanie wysokości poprzez nadlanie muru z zazbrojeniem i nałożenie tynku ze specjalnych zapraw montażowych z dodatkiem polimerów, - wykonanie schodów z oporników betonowych 12 x 25 cm z wypełnieniem kostką betonową (ponieważ spadki chodnika istniejącego nie spełniają norm projektuje się wykonanie dodatkowych stopni) - ułożenie oporników betonowych na lawie betonowej C12/15, - ułożenie obrzeży betonowych na lawie betonowej C12/15, - wykonanie nawierzchni chodników szerokości 2,0 m kostki betonowej grubości 6 cm (typu LIBET AKROPOL) montaż balustrad stalowych na fundamencie z betonu cementowego, - uporządkowanie terenu przy ciągu pieszym, - Balustrady zabezpieczające z rur f 50 mm (słupki i poręcz), poprzeczki z rury f 35 mm. Kolor balustrady ciemny grafit alternatywnie czarny. 1.2. Bilans powierzchni objętej zamówieniem: - Powierzchnia nawierzchni stopni i chodników z kostki betonowej 6 cm- 196 m2 - Powierzchnia spoczników schodów z płytek chodnikowych TERRAZZO gr 4 cm- 14 m2 - Powierzchnia chodnika przy Ul. Ogrodowej z kostki betonowej 6 cm – 90 m2 - Powierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego -151 m2 - Powierzchnia remontu schodów 43 m2 Razem powierzchnia utwardzona 494 m2 2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika ul. Kolonia Wilsona (przy wjeździe do Caritasu): 2.1.Zakres prac obejmuje: - Ręcznie wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-II - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piakowej , - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową, - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemontowo-piaskowej. 2.2. Bilans powierzchni: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 28,19 m2 3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika łączącego os. Kopernika I – os. Kopernika II: 3.1.Zakres prac obejmuje: - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II. - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 70 mm 3.2. Bilans nawierzchni: - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 81.20 m2 4. Część IV ZAMÓWIENIA - Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej i os. Skłodowskiej w Chełmnie: 4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mmgrub. 5cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o uziarnieniu 0/16mmgrub. 6 cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P o uziarnieniu 0/22mmgrub. 7cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 grub 10 cm -podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 31,5/63 grub. 15cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 15cm - podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98 4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka betonowa w kolorze szarym grub. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 grub. 15cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10cm - podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98 4.3. Roboty rozbiórkowe - krawężnik betonowy drogowy - 46,0 m - nawierzchnia z płytek chodnikowych - 21 m2 - nawierzchnia asfaltowa - 25 m2 4.4. BILANS POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM poszerzenie jezdni - 27 m2 poszerzenie chodnika - 25 m2 RAZEM: - 52 m2 Dla wszystkich części zamówienia: 5. Wykonawca musi udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru. 6. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych. 7. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 8. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja. 9. Dokumentacja stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy kosztorys przedmiotowego zadania 11. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z przedstawioną ofertą.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

50


30


30


30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę: Część – I – 100.000,00 zł Część II, III i IV- 10.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający żąda udokumentowania zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty o wartości nie mniejszej niż: Część I 50.000,00 zł w ilości co najmniej dwie Część II, III, IV 10.000,00 zł w ilości co najmniej dwie Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu wykonanych robót (załącznik nr 3 SIWZ) - Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanego przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób przewidzianych do realizacji zadania, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą doświadczenie w branży drogowej oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 3 do SIWZ 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanego przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ 4. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę Część I – 100.000,00 zł, Część II, III i IV- 10.000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
wydłużenie okresu gwarancji40,00
cena60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7. 2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy o charakterze istotnym w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp - w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika i schodów ul. Szara
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Zakres prac obejmuje: - modernizację schodów betonowych z zachowaniem murów oporowych przylegających do stopni (naprawa stopni betonowych i murów oporowych, nałożenie na istniejące schody okładziny schodowej, kątowej prostej wzór PAB 210 lub GBMSZ wersja ze śrutowanym stopniem ) - demontaż krawężników, oporników betonowych, płytek chodnikowych, - naprawa istniejących murów oporowych oraz wyregulowanie wysokości poprzez nadlanie muru z zazbrojeniem i nałożenie tynku ze specjalnych zapraw montażowych z dodatkiem polimerów, - wykonanie schodów z oporników betonowych 12 x 25 cm z wypełnieniem kostką betonową (ponieważ spadki chodnika istniejącego nie spełniają norm projektuje się wykonanie dodatkowych stopni) - ułożenie oporników betonowych na lawie betonowej C12/15, - ułożenie obrzeży betonowych na lawie betonowej C12/15, - wykonanie nawierzchni chodników szerokości 2,0 m kostki betonowej grubości 6 cm (typu LIBET AKROPOL) montaż balustrad stalowych na fundamencie z betonu cementowego, - uporządkowanie terenu przy ciągu pieszym, - Balustrady zabezpieczające z rur f 50 mm (słupki i poręcz), poprzeczki z rury f 35 mm. Kolor balustrady ciemny grafit alternatywnie czarny. 1.2. Bilans powierzchni objętej zamówieniem: - Powierzchnia nawierzchni stopni i chodników z kostki betonowej 6 cm- 196 m2 - Powierzchnia spoczników schodów z płytek chodnikowych TERRAZZO gr 4 cm- 14 m2 - Powierzchnia chodnika przy Ul. Ogrodowej z kostki betonowej 6 cm – 90 m2 - Powierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego -151 m2 - Powierzchnia remontu schodów 43 m2 Razem powierzchnia utwardzona 494 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
wydłużenie okresu gwarancji40,00
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika ul. Kolonia Wilsona (przy wjeździe do Caritasu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1.Zakres prac obejmuje: - Ręcznie wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-II - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piakowej , - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową, - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemontowo-piaskowej. 2.2. Bilans powierzchni: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 28,19 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - Modernizacja chodnika łączącego os. Kopernika I – os. Kopernika II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres prac obejmuje: - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II. - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 70 mm 3.2. Bilans nawierzchni: - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 81.20 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: IV ZAMÓWIENIA - Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej i os. Skłodowskiej w Chełmnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mmgrub. 5cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o uziarnieniu 0/16mmgrub. 6 cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P o uziarnieniu 0/22mmgrub. 7cm - skropienie kationową emulsją asfaltowa C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m2 - podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 grub 10 cm -podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 31,5/63 grub. 15cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 15cm - podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98 4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka betonowa w kolorze szarym grub. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 grub. 15cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10cm - podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98 4.3. Roboty rozbiórkowe - krawężnik betonowy drogowy - 46,0 m - nawierzchnia z płytek chodnikowych - 21 m2 - nawierzchnia asfaltowa - 25 m2 4.4. BILANS POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM poszerzenie jezdni - 27 m2 poszerzenie chodnika - 25 m2 RAZEM: - 52 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Pliki do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (336kB) pdf
projekty umow (457kB) rar
dokumentacja cz 1 (4177kB) rar
dokumentacja cz 2 (2012kB) pdf
dokumentacja cz 3 (1594kB) pdf
dokumentacja cz 4 (9669kB) zip
Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (19 lipca 2017, 11:26:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (31 sierpnia 2017, 14:23:52)
Zmieniono: Wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij