Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 3/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.06.2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania (341kB) pdf


Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:  
  
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  - Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  - Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
 
Informacje dodatkowe:  
  
I. 1) NAZWA I ADRES: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
ul. Nad Groblą  2 , 
86-200   Chełmno, 

krajowy numer identyfikacyjny 87032721000000, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel.56 686 49 33, , 
e-mail wodociagi@zwik.chelmno.pl, , faks 566 864 933. 
Adres strony internetowej (URL): www.zwik.chelmno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samorządowy Zakład Budżetowy 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
  
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
www.bip.chelmno.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
www.bip.chelmno.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Operator pocztowy, kurier, doręczenie osobiste 
Adres: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 86-200 Chełmno 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie. 
Numer referencyjny: ZP – 3/2017 
 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie”. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 
a. Budowa sieci wodociągowej z rur PE (PE100) O 110-90 SDR11 PN16 wraz z przyłączami z rur PE (PE100) O 40, 50 mm SDR11 PN16
 - rurociąg PE O110mm SDR 11, PN16 – 388,50 m
 - rurociąg PE O90mm SDR 11, PN16 – 9,50 m
 - rurociąg PE O40mm SDR 11, PN16 – 349,00 m
 - rurociąg PE O50mm SDR 11, PN16 – 17,00 m 
b. Montaż hydrantów przeciwpożarowych naziemny HP-80 – 2 szt. 
c. Przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej. 
d. Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. 
e. Przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody w wybudowanej sieci wodociągowej. 
f. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
g. Geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 
h. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

II.5) Główny kod CPV:  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 Dodatkowe kody CPV:  
45000006-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z u.p.z.p. i warunkami umowy. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 

Informacje dodatkowe 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ. wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 100.000,00 zł. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. 
• Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 100.000,00 zł. 

Informacje dodatkowe 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ. wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej o długości minimum 0,5 km (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 
• wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według załącznika nr 4. 
• Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Kierownik budowy - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy sieci wodociągowej o długości minimum 0,5 km. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. 
• wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5; 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ. wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. 
• Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 100.000,00 zł. 
• wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według załącznika nr 4. 
• Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
• wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 
1) wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do siwz. 
2) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w SIWZ, wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ; 
3) dowód wpłaty wadium. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
5000,00 zł. 

Słownie: pięć tysięcy złotych. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria  
  
CENA – ZNACZENIE 60,00 
OKRES GWARANCJI – ZNACZENIE 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 3) zmiany w zakresie wynagrodzenia tj. w przypadku gdy zmiana wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 4) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe zgodnie z zapisami Specyfikacji Zamówienia i są one możliwe w zakresie: 1) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, obfite opady śniegu, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 2) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 4) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, 5) Zamawiający jest uprawniony także do zmiany terminu zakończenia umowy w sytuacji nie otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na budowę. 6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu, 7) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 9) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej tj. aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-06-29, godzina: 10:00, 


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:     Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2,  86 – 200 Chełmno  W dniu 29 czerwiec 2017 r. o godz. 10:30    
VI.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2017 r. Numer ogłoszenia: 532688-N-2017 
 

Opublikował: Bogusław Cacałowski (14 czerwca 2017, 11:33:26)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (29 czerwca 2017, 13:50:14)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij