Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

XI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: XI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018.
nr sprawy: DN/9/2015
wartość: brutto 2.400,00 złotych miesięcznie
termin składania ofert: 11 maja 2017  09:00



Chełmno dnia  25.04.2017 r. 
  
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  z późniejszymi zmianami) 
  
XI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
 
na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018. 
Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna o powierzchni 190 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/3 zapisanej w KW TO1C/00016671/3 zlokalizowanej w Chełmnie – Rynek z przeznaczeniem na lokalizację niezwiązanego trwale z gruntem jednego punktu gastronomicznego nr 2 w części północno – centralnej strony płyty Rynku. 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za punkt gastronomiczny nr 2 wynosi brutto 2.400,00 złotych miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w punkt płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Warunki przetargu: 
- w przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją piwa dzierżawcy punktów gastronomicznych nie będą występować z roszczeniami odszkodowawczymi, 
- imprezy przeprowadzane przez dzierżawcę na dzierżawionej części płyty rynku mogą odbywać się w weekendy do godziny 22:00. O terminach oraz innych szczegółach dotyczących organizacji w/w imprez dzierżawca zobowiązany jest poinformować Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury 
w Chełmnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, 
- po godzinie 22:00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych, nagłaśniających itp. mogących zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia, 
- dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy kopię umowy z dzierżawcą szaletów miejskich lub złoży oświadczenie o zabezpieczeniu własnego szaletu, 
- warunkiem wzięcia udziału w w/w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.400,00 zł na konto bankowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Nad Groblą 2 w Chełmnie o numerze 
16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert oraz dołączenia kopii dowodu wniesionego wadium do składanej oferty, 
- przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca kryteria określone przez Organizatora, z zaoferowanym czynszem na poziomie wyższym od wywoławczego. 
- wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
- Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
·  jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
- dzierżawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy dzierżawy zawrzeć odrębne umowy na dostawę niezbędnych do prowadzenia działalności mediów z gestorami sieci. 
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2017 r., do godz. 9:00 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, Polska 
  
Oferta w postępowaniu na: 
  
”X Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres 
od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018” 
Nie otwierać przed dniem: 11.05.2017 r., godz. 12:00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. Datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz oferowany czynsz za dzierżawę, najem oraz inne dane, jeśli wymagane są przez Organizatora, 
2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 
3. Oświadczenie, że oferent posiada polisę OC lub wykupi polisę OC w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności gastronomicznej. 
4. Oferowany czynsz za punkt gastronomiczny nr 2 – wynosi brutto __________ złotych w tym 23% VAT  miesięcznie. 
5. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzoną czytelnym podpisem przez oferenta lub pisemne oświadczenie oferenta, iż działalność zostanie zarejestrowana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
6. Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
7.    Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
8.Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasto Chełmno. 
9.    Koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia, część opisowa. 
10. Pisemne oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy. 
11. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenia Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna oraz Zarządzenia Nr 116 / 2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15.09.2015 roku. 
Informacje o warunkach przetargu oraz lokalizacji punktu gastronomicznego można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są Pan Adam Maćkowski – Kierownik OZN i Pan Łukasz Lolo – Administrator OZN.  
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.05.2017 roku o godzinie 12:00 w biurze Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie.             
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
      Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (25 kwietnia 2017, 08:48:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij