Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości - lokale mieszkalne nr 42 os.M.Kopernika 7, nr 2 ul. Polna 2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym polegajacy na sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Chełmnie przy ul. Polnej 2/2 i na os.M.Kopernika 7/42
nr sprawy: 1) GN.6840.9.2016, 2) GN.6840.6.2016
wartość: 1) 110.000,00 zł , 2) 30.000,00 zł
termin składania ofert: 25 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: 1) Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 42 położonego na osiedlu Kopernika 7 został Pan Adrian Banaszak za cenę 126.100,00 zł. 2) Przetarg na lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Polnej 2 zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  
                                                                                                Chełmno, 14.10.2016 r.
                                                           O G Ł O S Z E N I E
                                                      Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                  ogłasza
 
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38 , art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn. zm./.
 
                                            II przetarg ustny nieograniczony
                                       polegający na sprzedaży prawa własności:
 
1) lokalu mieszkalnego nr 42 o pow. 47,84 m2 z piwnicą nr 42 o pow. 5,51 m2, położonego     w Chełmnie w budynku na os. M.Kopernika 7, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 o pow. 11,98 m2, zapisanej w KW TO1C/00014058/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /E 26 MW/.
 
                                    Cena wywoławcza  wynosi 110.000,00 zł / brutto /
      (w tym wartość lokalu – 109.252,00 zł i wartość prawa własności gruntu – 748,00 zł.)
 
2) lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 22,60 m2 z piwnicą nr 2 o pow. 2,50 m2, położonego        w Chełmnie w budynku przy ul. Polnej 2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 80/4 o pow. 16,95 m2, zapisanej w KW TO1C/00017342/5 oraz z działki nr 80/6 o pow. 43,93 m2, zapisanej w KW TO1C/00015185/2., stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / 2 MW /.
 
                                    Cena wywoławcza  wynosi 30.000,00  zł / brutto /
(w tym wartość lokalu – 26.154,00 zł i wartość prawa własności gruntu – 3.846,00 zł.)
 
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2016.710 z późn.zm./ w/w sprzedaże są zwolnione z  podatku VAT.
 
Przetarg na lokal nr 42, położony w Chełmnie na os. M. Kopernika 7  określony w pkt 1)  odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11.000,00 zł.
Przetarg na lokal nr 2, położony w Chełmnie przy ul. Polnej 2 określony w pkt 2), odbędzie się  w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 10.30. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 3.000,00 zł.
    Wadia na poszczególne lokale w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia              21 listopada 2016 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W/w przetargi odbędą się w sali nr 204 w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. 
Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 12 września 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
     Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014. 1490 tj./ oraz Zarządzenia: Nr 62/2016  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 maja 2016 roku i  Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 maja 2016 roku.
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół        z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabyte nieruchomości /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
    Nabywca uiści koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
   Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 w związku z art. 73  w/w ustawy  wynosi 1% .
            Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 109, tel.  56 677-17-14, fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .         
 
 
                                              BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA:  Mariusz Kędzierski
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Odpowiada za treść: Edyta Nowacka
Opublikował: Edyta Nowacka (14 października 2016, 09:01:09)

Ostatnia zmiana: Edyta Nowacka (13 grudnia 2016, 08:00:07)
Zmieniono: informacja na temat postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij