Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1) działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.18,16.2016, GN.6840.20.2016.
wartość: 1) 40.000 zł, 2) 70.000 zł, 3) 35.000 zł
termin składania ofert: 25 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. Nikt nie przystąpił do przetargów  O G Ł O S Z E N I E  
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia          21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn. zm./
 
                                         II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako:
1)działka  nr 144/2 o  pow. 1034  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisana w KW TO1C/00020806/0, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna C18MN/.
  Cena wywoławcza wynosi  40.000 zł   /w tym 23% VAT/.
2)działka  nr 279/9 o  pow. 1323  m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Słowiczej, zapisana w KW TO1C/00027271/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlu / jednostka strukturalna   J 10 UH /.
Cena wywoławcza wynosi   70 .000 zł   /w tym 23% VAT/.
3)działki  nr 471/34 o  pow. 751  m2 ,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisana w KW TO1C/00013304/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej  / jednostka strukturalna 9K1 MN/.  
Cena wywoławcza wynosi  35.000 zł   /w tym 23% VAT/.
Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2016. 710   z późn.zm./.
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 144/2,  odbędzie się  w dniu         25 listopada 2016 roku  o godz. 9.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 4000 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 279/9,  odbędzie się  w dniu        25 listopada 2016 roku  o godz. 9.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 7000  zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 3)  tj. działkę nr 471/34,  odbędzie się    w dniu  25 listopada 2016 roku  o godz. 10.00. Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj. 3500  zł .
    Wadia na poszczególne nieruchomości w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia 21  listopada 2016 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1.
I przetargi na w/w nieruchomości odbyły się w dniu 12.09.2016 roku i zakończyły wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się      z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
          Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2014. 1490 tj./ oraz Zarządzenia : Nr 63/2012 i Nr 64/2013 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia  11 marca 2013 roku i  Nr 45/2014 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 3 marca 2014 roku
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
        Uczestnikowi, który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o  gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.  56 677-17-58  lub   56 677-17-48 , fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -  14:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .        
 
                                              BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA :  Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Odpowiada za treść: Ewa Augustyniak-Babicz
Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (13 października 2016, 13:03:58)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (9 stycznia 2017, 13:48:45)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij