Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2016.JB
wartość: powyżej kwot określonych na pod. art 11. ust 8
termin składania ofert: 7 listopada 2016  10:30
wynik postępowania: dla I i II części zamówienia :PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (479kB) pdfInformacja z otwarcia ofert:

zestawienie ofert (796kB) pdf
UWAGA!!

W dniu 14.10.2016 r. do tut. Urzędu skierowano pytania dot. przedmiotowego postepowania:

Pytania i odpowiedzi 3 (717kB) pdf


UWAGA!!

W dniu 11.10.2016 r. do tut. Urzędu skierowano pytania dot. przedmiotowego postepowania:

pytania i odpowiedzi 2 (356kB) pdf


UWAGA!!!

W dniu 10.10. do tut. Urzędu skierowano pytania dot. przedmiotowego postępowania:

Pytania i odpowiedzi (409kB) pdfPolska-Chełmno: Elektryczność

2016/S 191-343082

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Borzuchowska
Tel.: +48 566771731
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.1)Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
Chełmno
86-200
Polska
E-mail: biblioteka@mbpchelmno.net
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mbpchelmno.net/

I.1)Nazwa i adresy
Chełmiński Dom Kultury
Chełmno
86-200
Polska
E-mail: chelmno@chdk.pl
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.chdk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Chełmno
86-200
Polska
E-mail: sekretariat@muzeumchelmno.pl
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeumchelmno.pl/index.php/kontakt

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno.

Numer referencyjny: GM-OŚ.271.14.2016.JB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 do

31.12.2020 dla potrzeb:

1.1. Część I – Obiektów innych niż oświetlenie drogowe – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe

1.2. Część II – Oświetlenia drogowego – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

2. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.

3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

86-200 Chełmno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dane dotyczące Części I. zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 47 szt./ rocznie

2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 658,15 kW./rocznie

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 981,61 MWh/rocznie

4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

86-200 Chełmno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dane dotyczące Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 57 szt./rocznie

2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 448,00 kW/rocznie

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 883,94 MWh/rocznie

4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) dokonał:

sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh.

Część II zamówienia:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie), wykonawca wykaże, że dokonał:

sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2020.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.

2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w przedmiotowym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak postaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej dotyczące tych podmiotów.

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ.

8) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN odrębnie dla każdej części.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (4 października 2016, 09:27:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (17 listopada 2016, 14:22:54)
Zmieniono: wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij