Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2016
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2016  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 21. 09. 2016 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle” Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-Eko” Sp. z o.o., ul. Inwalidów 31, 85-749 Bydgoszcz,, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 162947,71 zł, (brutto). • Okres gwarancji: 5 lat • Liczba uzyskanych punktów – 100 Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Chełmno, dnia 21. 09. 2016 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2016 
  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle” 
Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). 
  
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-Eko” Sp. z o.o., ul. Inwalidów 31, 85-749 Bydgoszcz,, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 162947,71 zł, (brutto). 
Okres gwarancji: 5 lat 
Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją. 
Oferta oznaczona nr 1 
WYKONAWCA 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-Eko” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 31, 85-749 Bydgoszcz 
uzyskane punkty w Kryterium Cena waga – 60 %  - 60 
uzyskane punkty w Kryterium  Gwarancja waga – 40 % - 40 
uzyskane punkty Razem - 100 
  
  
Oferta oznaczona nr 2 
WYKONAWCA 
Melbud SA ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz 
uzyskane punkty w Kryterium Cena waga – 60 % - 49,08 
uzyskane punkty w Kryterium  Gwarancja waga – 40 % - 40 
uzyskane punkty Razem – 89,08 
  
  
Oferta oznaczona nr 3 
WYKONAWCA 
PRIM Sp z o.o. ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk 
uzyskane punkty w Kryterium Cena waga – 60 % - 48,22 
uzyskane punkty w Kryterium  Gwarancja waga – 40 % -16 
uzyskane punkty Razem - 64,22 
  
UZASADNIENIE 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
  
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1). Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2016 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POD NAZWĄ: 

 „Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
krajowy numer identyfikacyjny 87032721000000, 
ul. Nad Groblą  2, 86-200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo POLSKA, 
tel. 566 864 933, e-mail , faks 566 864 933. 

Adres strony internetowej (URL): http://zwik.chelmno.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)nie 

http://www.bip.chelmno.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak 

http://www.bip.chelmno.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 

Inny sposób: 

Wymagane jest składanie ofert w formie pisemnej, zgodnie zasadami określonymi w SIWZ.

Adres: 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępnenie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle”

Numer referencyjny: ZP- 3 /2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle. Roboty polegać będą na odbudowie korpusu ostrogi, zakres robót obejmuje odbudowę zniszczonego korpusu ostrogi nr 12/808 przez wykonanie nowych materacy faszynowo kamiennych na dolnej skarpie ostrogi wraz z uzupełnieniem narzutem kamiennym korony ostrogi ,oraz wykonanie materacy faszynowo kamiennych przy ściance szczelnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie wykonawczym zabezpieczenia wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Chełmnie - dokumentacji technicznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle.” - Załącznik nr 14 do SIWZ 

3. Oferta powinna uwzględniać koszty wszystkich działań, również tych nie uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem realizacji robót budowlanych poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. 

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp., należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Wymagania dotyczące robót: 

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem zamawiającego; 

2) roboty należy prowadzić zgodnie z umową, wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach i pozwoleniach, ewentualnymi wskazówkami przedstawiciela zamawiającego z zachowaniem terminów oraz należytej staranności; 

3) użyte materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z póź. zm.). 4) po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą remontowanej ostrogi (ostroga nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle.) 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 144906.00
Waluta: złotych
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a. Posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane: minimum jedno (1) zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie urządzeń hydrotechnicznych, takich jak: ostrogi, opaski i umocnienia brzegowe. Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uzna tylko te, których realizacja zakończyła się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Jeżeli wykazywane roboty budowlane zrealizowane były w ramach większej inwestycji, należy wykazać wartość brutto robót wykazywanych na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunku należy, w załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych najważniejszych robót budowlanych, podać następujące informacje: - przedmiot i jego krótki opis, - nazwę zadania, - wartość roboty w zł (brutto), - okres realizacji: zakończenie m-c, rok, - odbiorcę robót 

b. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, m.in.: 

1) barką górnopokładową, 

2) holownikiem/pchaczem W celu wykazania spełnienia warunku należy, w załączniku nr 13 do SIWZ, podać następujące informacje: - nazwę sprzętu - ilość sprzętu, - parametry sprzętu podstawę do jego dysponowania 

c. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, co najmniej jedną (1) osobę do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia wykonawcze hydrotechniczne lub uprawnienia wykonawcze w specjalności inżynierii wodnej lub uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i hydrotechniczne, uprawniające do wykonywania robót hydrotechnicznych, posiadającą doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum 1 (jedną) robotą budowlaną o charakterze hydrotechnicznym (za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć: ostrogi, opaski i umocnienia brzegowe). W celu wykazania spełnienia warunku, w załączniku nr 6 do SIWZ należy podać następujące informacje: - Imię i nazwisko osoby/osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, - specjalność i numer uprawnień, - nazwę, zakres nadzorowanej/kierowanej roboty budowlanej, jej wartość, - informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 

Informacje dodatkowe:III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda niżej wskazanych dokumentów i oświadczeń: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 (wzór formularza OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ); 

2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ). Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uzna takie, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, opisane w Rozdz. VIII ust. 
2.2. 

3. dowodami, o których mowa w ust. 2, są: 
a) poświadczenie wykonania robót; 
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). 

4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ); 

5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia (według wzoru –załącznik nr 7do SIWZ). 

6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według wzoru – załącznik nr 13 do SIWZ). 

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 1-4 dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, sporządzone na podstawie załącznika nr 12 do SIWZ. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca winien przedstawić dokument/y sporządzone/y w oparciu o załącznik nr 9 do SIWZ dotyczący/e w szczególności: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8. W przypadku Wykonawców rozliczających się w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia badanych wartości w dokumentach wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Ocena spełniania warunków określonych w rozdz. VIII zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym rozdziale. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. W zakresie warunków opisanych w rozdz. VIII ust. 2.1 i 2.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w ust. 1. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Formularz oferty wg zał. Nr 1 do SIWZ.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPIS
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:tak, 
Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 4000,00 zł. 

2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: 
z jednym wykonawcą 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowaetap nrczas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowaetap nrczas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 14/09/2016, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
   
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2,  
86 – 200 Chełmno  
W dniu 14 września 2016 r. o godz. 10:30  
  
SEKCJA VI.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2016 r. Numer ogłoszenia:  302919 - 2016;

Dokumentacja Przetargowa:
Rysunki do projektu:

Odpowiada za treść: Zbigniew Korzeński
Opublikował: Bogusław Cacałowski (26 sierpnia 2016, 09:57:42)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (21 września 2016, 09:51:26)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij