Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie oznaczonych wg ewidencji gruntów jako : 1) działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 , położonej przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.18,16.2016, GN.6840.20.2016.
wartość: 1) 41.000 zł, 2) 77.000 zł, 3) 37.000 zł
termin składania ofert: 12 września 2016  09:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargów 
Chełmno, dnia 01.08 .2016 roku
                                                        O G Ł O S Z E N I E  
                                                     Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia          21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn. zm./
                                         I przetarg ustny nieograniczony
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako:
1)działka  nr 144/2 o  pow. 1034  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisana w KW TO1C/00020806/0, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna C18MN/.
                            Cena wywoławcza wynosi  41.000 zł   /w tym 23% VAT/.
2)działka  nr 279/9 o  pow. 1323  m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Słowiczej, zapisana w KW TO1C/00027271/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlu / jednostka strukturalna   J 10 UH /.
                            Cena wywoławcza wynosi    77.000 zł   /w tym 23% VAT/.
3)działki  nr 471/34 o  pow. 751  m2 ,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisana w KW TO1C/00013304/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej  / jednostka strukturalna 9K1 MN/.  
                    Cena wywoławcza wynosi  37.000 zł   /w tym 23% VAT/.
Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2016. 710   z późn.zm./.
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 144/2,  odbędzie się  w dniu         12 września 2016 roku  o godz. 9.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 4100 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 279/9,  odbędzie się  w dniu         12 września 2016 roku  o godz. 9.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 7700 zł .
Przetarg na nieruchomość określoną w pkt 3)  tj. działkę nr 471/34,  odbędzie się                  w dniu  12 września 2016 roku  o godz. 10.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj.  3700 zł .
    Wadia na poszczególne nieruchomości  w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 września 2016 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1.
 
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
          Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia       14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2014. 1490 tj./ oraz Zarządzenia : Nr 63/2012 i Nr 64/2013 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia  11 marca 2013 roku i  Nr 45/2014 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia        3 marca 2014 roku
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
        Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r                       o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2015.1774 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu            z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.  56 677-17-58  lub   56 677-17-48 , fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -  14:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .        
 
                                              BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA :  Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Odpowiada za treść: Ewa Augustyniak-Babicz
Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (1 sierpnia 2016, 10:06:55)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (7 listopada 2016, 10:40:30)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij