Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 7/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

Chełmno dnia 08.07.2016 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2016
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 72379,35 zł (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:   ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A
uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 100%  - 100,00 pkt.
 
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  SOLO Bożena Wiśniewska, 87-214 Płużnica 62 A
uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 100%  - 99,00 pkt.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. 


Chełmno dnia 04. 07. 2016 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2016
                                                                                                                    

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”     
WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Działając zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. oraz punktu 10 Specyfikacji Zamówienia zawiadamia się, że w dniu 28.06.2016 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:   
Pytanie nr 1
W związku z tym, że Wykonawca nalicza rabat % od ceny brutto obowiązującej na stacji, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację formularza ofertowego na stały upust  % za litr paliwa ?
 
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
 
 
Pytanie nr 2
            Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §5 ust. 3 umowy poprzez dodanie: „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy przesłania świadectwa jakości paliw…”.
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis § 5 ust. 3 Załącznika nr 3 do Specyfikacji Zamówienia.
 
Pytanie nr 3
            W odniesieniu do zapisu  § 5 ust. 3 Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §6 ust. 5 umowy.
Ponadto Wykonawca pragnie poinformować, że świadectwo jakości paliw może być udostępnione dla Państwa do wglądu na każdej stacji paliw Wykonawcy.
 
Odpowiedź na pytanie 3:
 
Zamawiający usuwa zapis §6 ust. 5 Załącznika nr 3 do Specyfikacji Zamówienia.
 
 
Pytanie nr 4
            W przypadku Wykonawcy oferującego bezgotówkową sprzedaż paliw w systemie kart flota nie prowadzi się ewidencji imienia i nazwiska pracownika pobierającego paliwo. W przypadku wyrobionej karty imiennej pracownik stacji paliw wprowadza do systemu nr rejestracyjny zatankowanego pojazdu , nie zaś imię i nazwisko kierowcy.
            W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów SIWZ pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia ust 6 – 7 w przypadku Klientów oferujących karty flota.
 
Odpowiedź na pytanie 4:
W związku z faktem, iż te same pojazdy prowadzone są przez różne osoby Zamawiający wymaga prowadzenia ewidencji tankowań zarówno po numerze rejestracyjnym pojazdu jak i z imienia i nazwiska kierowcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis pkt. 4 ust. 6-7 Specyfikacji Zamówienia.
 
 
 
Pytanie nr 5
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym prosimy o usunięcie zapisu pkt.12 SIWZ. Wykonawca zdaje sobie sprawę że wymaganie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawców jest prawem zamawiającego, ale w przypadku przedmiotowego postępowania jest to nie uzasadnione, gdyż od pierwszego dnia realizacji umowy wykonawca „kredytuje” Zamawiającego przez cały okres rozliczeniowy + 7 dni na wystawienie i wysłanie faktury + termin płatności. Zamawiający posiada także środek służący dyscyplinowaniu Wykonawcy, a tym samym zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w postaci kar umownych.
 
 
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis pkt. 12 Specyfikacji Zamówienia.
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.   Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2016 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj.
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15500 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2)      Wymagania dotyczące paliw:
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4)      Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5)      Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,          
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  2250,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    07. 07. 2016 r. godz. 11:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    07. 07. 2016 r. godz. 11:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania 
Specyfikacja Zamówienia (495kB) pdf  
Załącznik nr 1 (475kB) pdf  
Załącznik nr 2 (265kB) pdf  
Załącznik nr 3 (339kB) pdf  
Dokumenty w formie edytowalnej 
Załącznik nr 1 (73kB) word  
Załącznik nr 2 (34kB) word

Odpowiada za treść: Bogusław Cacałowski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (23 czerwca 2016, 13:14:04)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (8 lipca 2016, 12:57:23)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij