Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, poł.przy ul.Gen.Jastrzębskiego5, działka 532/4 o pow. 0,0855ha, obr.3, stanowiącej własność GMCh

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2014.KG
wartość: 120.000,00 zł
termin składania ofert: 27 listopada 2015  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia  9.10. 2015 roku
 
                                                     O G Ł O S Z E N I E
                                                  Burmistrz Miasta Chełmna
                                                              ogłasza
 
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2015.782 z późn. zm./ 
 
                                                II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Chełmnie przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5,  oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 532/4 o pow. 0.0855 ha, obręb 3, zapisanej w KW TO1C/00015298/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia             26 maja 2009 r. w terenie oznaczonym symbolem C 53/1 UO, UT, US, - sektor R - przeznaczonym pod obiekty o funkcji związanej z obsługą sportów wodnych oraz gastronomii, handlu i turystyki.
 
                                       Cena wywoławcza wynosi  120.000,00 zł brutto
 
Zgodnie z  art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2011.177. 1054 z późn.zm/ sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona.
 
Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 9.30 w sali nr 204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 12.000,00 zł.
          Wadium w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej w dniu 23 listopada 2015 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie           Nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
I przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 3 lipca 2015 i zakończył się wynikiem negatywnym
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi gruntów będących przedmiotem przetargu.
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie /t. j. Dz.U.2014.1490.210/ oraz Zarządzenia Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Chełmna  z  dnia 9 marca 2015 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu. Uczestnik  przetargu, który wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.                              o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2015.782 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu                     z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 109,tel. (56) 677-17-58 i (56) 677-17-14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
                                                                    
                                                                               Burmistrz Miasta Chełmna
 
                                                                                    Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Opublikował: Kamil Grzyb (9 października 2015, 09:47:23)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (3 sierpnia 2017, 13:57:04)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij