Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

„Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-13/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 października 2015  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Zakład Remontowo-Budowlany, OSNOWO 14, 86-200 Chełmno Dane wybranej oferty: Cena 69851,58 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  Chełmno dnia 13. 10. 2015 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 13/2015 
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Zakład Remontowo-Budowlany, OSNOWO 14, 86-200 Chełmno 
Dane wybranej oferty: Cena  69851,58 zł (brutto), 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 
  
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 
  
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Zakład Remontowo-Budowlany, OSNOWO 14, 86-200 Chełmno 
Kryterium Cena 100,00 pkt. 
  
  
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
Zakład Dekarsko-Blacharski, Dańczak Piotr, 
86-200 Chełmno, ul. Polna 11A 
Kryterium Cena 61,00 pkt. 
  
UZASADNIENIE 
  
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). 
Chełmno dnia 05. 10. 2015 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 13/2015
                                                                                                                      
Dot.     postępowania przetargowego na „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”
 
 
MODYFIKACJA 
treści Specyfikacji Zamówienia 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działając zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. oraz punktem 10 Specyfikacji Zamówienia modyfikuje treść Specyfikacji Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19     w Chełmnie”.
   
Zakres modyfikacji jest następujący:
 
1.      Następuje zmiana załącznika nr 4 (przedmiar robót) do specyfikacji zamówienia
2.      Dodano załącznik nr 5

 
 
Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: 
 
Termin składania ofert: 09.10.2015 r. godz. 10:00

 
Termin otwarcia ofert: 09.10.2015 r. godz. 10:30
 
 W pozostałym zakresie Specyfikacja Zamówienia pozostaje niezmieniona.


Chełmno dnia 02. 10. 2015 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 13/2015                                                                       
 
Dot.     postępowania przetargowego na „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”
PYTANIA 
z dnia 30. 09. 2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
 
WYJAŚNIENIE 
SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
 
Działając zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. oraz punktu 10 Specyfikacji Zamówienia zawiadamia się, że w dniu 30.09.2015 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
 
1.      Pytanie nr 1: W związku z zamiarem uczestniczenia w przetargu na “Remont elewacji budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie“, proszę o uzupełnienie specyfikacji zamówienia o zestawienie stolarki do wymiany. Po dokonaniu przez nas oględzin i obmiarów w/w budynku oraz  porównaniu ich z przedmiarami okazało się, że ilości m2 stolarki w nim ujęte są za małe, a być może nie cała stara stolarka jest do wymiany.
 
Odpowiedź.
Wykaz stolarki uwzględnionej do wymiany przedstawiono na załączonych zdjęciach (załącznik nr 5). Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej podczas której zamawiający wskaże szczegółowo zakres remontu.
 
 
2.      Pytanie nr 2: w poz. 4 przedmiaru dotyczącej remontu elewacji i cokołów w części frontowej i tylnej użyto KNR który nie odpowiada rzeczywistym kosztom i nakładom potrzebnym do prawidłowego wykonania podłoża pod tynk mineralny, proponujemy użycie KNR 0-23 2612-06 dotyczący  przyklejenia warstwy siatki na ścianach, dzięki temu podłoże będzie równiejsze a pęknięcia na ścianie zaklejone?
 
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu elewacji i cokołów w technologii określonej w  KNR 0-23 2612-06.
 
3.      Pytanie nr 3: na całym budynku występują przewody elektryczne w rurkach lub korytkach, co wykonawca ma z nimi zrobić?
 
Odpowiedź.
Przewody znajdujące się na elewacji należy umieścić w bruzdach pod tynkiem.
 
4.      Pytanie nr 4: w części tylnej elewacji występują okna piwniczne, czy wykonawca ma zrobić tynki na ścianach przy oknach piwnicznych?
 
Odpowiedź.
W ofercie należy uwzględnić wykonanie tynków na ścianach otworów naświetli piwnicznych.
 
5.      Pytanie nr 5: W części frontowej na elewacji występują reklamy, kto ma je zdemontować?
 
Odpowiedź.
Do Wykonawcy robót należy demontaż, zabezpieczenie na czas remontu oraz ponowny montaż po wykonaniu prac reklam oraz innych formy przestrzennych znajdujące się na remontowanej elewacji.
 
 
 
PYTANIA 
z dnia 02. 10. 2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
  
WYJAŚNIENIE 
SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.        Pytanie nr 1: W przedmiarze robót w pozycji dotyczącej wykonanie wyprawy elewacyjnej wskazano tynk mineralny gładki. Tynk ten jest dość rzadko stosowany tym bardziej trudny do położenia na nierównych powierzchniach. Czy jest możliwość zastosowania innej struktury, np. baranek, kornik?
 
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga zastosowania tynku o strukturze kornik.
 
2.        Nie uwzględniono wyrównania powierzchni warstwą siatki. Należyte położenie tynku  wymaga  wyrównania powierzchni scian warstwą siatki oraz zaciągnięcie jej klejem. Proszę o ustosunkowanie się do tej propozycji.
 
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu elewacji i cokołów w technologii określonej w  KNR 0-23 2612-06.
 
3.        Jakiego koloru mają być wykonane drzwi zewnętrzne części tylnej budynku?
 
Odpowiedź.
Drzwi zewnętrzne części tylnej budynku wykonać w kolorze białym.
 
4.        Proszę o określenie w jaki sposób naprawić naświetla w gruncie, ponieważ w przedmiarze nie uwzględniono ich odnowienia.
 
Odpowiedź.
W ofercie należy uwzględnić wykonanie tynków na ścianach otworów naświetli piwnicznych.Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 13/2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”   
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Zamówienia i przedmiarze robót.
                   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000006-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 30. 11. 2015 r.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   09. 10. 2015 r. godz. 10:00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 09. 10. 2015 r. godz. 10:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
 
w sprawach technicznych - Łukasz Lolo
e-mail:.nieruchomości@zwik.chelmno.pl;
tel. (56) 674 07 31 fax 056 686 49 33
 
w sprawach procedury przetargowej - Bogusław Cacałowski
e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl;
tel. (56) 686 04 10 fax 056 686 49 33
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (398kB) pdf
Załącznik nr 1 (657kB) pdf
Załącznik nr 2 (269kB) pdf
Załącznik nr 3 (460kB) pdf
Załącznik nr 4 (35kB) word

druki w formie edytowalnej

Opublikował: Bogusław Cacałowski (22 września 2015, 08:25:03)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (13 października 2015, 14:22:51)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 539

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij