Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2015.JB
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2015  10:30
wynik postępowania: w świetle przyjetych kryteriów i spełniania warunków udzialu w postepowaniu do realizacji zadania zostala wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 
Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (16kB) pdf


UWAGA !!

zmiana SIWZ

pismo do wykonawców (1092kB) pdf

przeslana zmiana ogloszenia (72kB) pdf

ogłoszenie (31kB) pdf


UWAGA!!!

w dniu 20.10.2015r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie

putanie odpowiedz (775kB) pdf


UWAGA!!!

zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu (295kB) pdf

zmiana ogloszenia (29kB) pdf


UWAGA zmiana w SIWZ

zmiana SIWZ (667kB) pdf

zmiana ogloszenia (30kB) pdf


UWAGA!!!!

Zmiana w harmonogramie i formularzu ofertowym:

pismo do wykonawców (328kB) pdf

formularz ofertowy (19kB) word

harmonogram (16kB) wordUWAGA!!!

w dniu 18.09.2015r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie

pytania i odpowiedzi (27kB) pdfPolska-Chełmno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2015/S 179-325544

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Osoba do kontaktów: Joanna Borzuchowska
86-200 Chełmno
POLSKA
Tel.: +48 566771731
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.chelmno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 86-200 Chełmno.

Kod NUTS PL,PL6,PL61

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zakres zamówienia dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90511200, 90510000, 90511300, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Na przedmiot zamówienia składają sie m.in.:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zakres zamówienia dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno
1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:
a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak:
c ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015 r., poz. 584 z późn. zm),
c ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 t. j. z późn. zm.)
c ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),
c ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm),
c ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 z późn. zm.),
c ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.),
c ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469 t. j.),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676),
c rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
c Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
c Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.
c Uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”
c Uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 –2023” ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r., poz. 2028).
b) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno. Pod pojęciem odbierania i zagospodarowania Zamawiający rozumie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych (odpady zebrane w workach i pojemnikach, w tym odpadów zmieszanych zebranych w workach wydanych przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowanych).
c) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów komunalnych, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm. ), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
d) Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania i sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu i właścicielom nieruchomości przez okres realizacji zamówienia ogółem następujących rodzajów i ilości worków na odpady segregowane przez okres realizacji przedmiotowego zamówienia:
— worki koloru niebieskiego o pojemności min. 120 l., oznakowane po jednej stronie napisem: „Papier i tektura, GMINA MIASTO CHEŁMNO”– 1500 szt./rok.
— worki koloru zielonego o pojemności min. 120 l., – oznakowane po jednej stronie napisem: „Szkło, GMINA MIASTO CHEŁMNO” – 1400 szt./rok
— worki koloru żółtego o pojemności min. 120 l., – oznakowane po jednej stronie napisem: „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, GMINA MIASTO CHEŁMNO” – 2500/rok szt.
— worki koloru żółtego o pojemności min. 240 l., – oznakowane po jednej stronie napisem :„Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, GMINA MIASTO CHEŁMNO” – 500/rok szt.
— worki czarne o pojemności min. 120 l., – oznakowane po jednej stronie napisem: „odpady komunalne, GMINA MIASTO CHEŁMNO” – 200 szt./rok
W/w worki będą po przeciwnej stronie posiadały nadruk z instrukcją dotyczącą sposobu zbierania danego rodzaju odpadu, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.”
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pierwszą partię worków w ilości 1400 szt. (600 szt. żółtych poj. 120 l., 100 szt. żółtych poj. 240 l, 300 zielonych, 300 niebieskich i 100 czarnych) nie później niż do 15 stycznia 2016 r. Pozostałe dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 3 dni od przesłania – mailem lub faksem – zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, będzie dostarczał właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady zbierane selektywnie (tylko o pojemności 120 l.), w rodzajach i ilości odpowiadających odbieranym, selektywnie zebranym odpadom, każdorazowo przy wywozie odpadów (do skrzynek listowych lub w inny umówiony z właścicielem nieruchomości sposób).
Worki muszą mieć dobrą wytrzymałość zarówno na przebicie jak i na rozciąganie.
Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje koszt dostarczenia worków na odpady. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia łącznie 24.400 szt. worków.
W przypadku konieczności dostarczenia większej o co najmniej 16 % ilości worków niż szacowana, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia. Koszt jednostkowy dostarczenia worków Wykonawca określi w ofercie.
e) Wykonawca, na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki, dostosowane do zbierania odpadów komunalnych i systemu ich opróżniania, oznakowane danymi Wykonawcy oraz ustawienia ich na terenie nieruchomości, bez pobierania od właściciela nieruchomości dodatkowej opłaty. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 1 stycznia 2016 r.
Pojemniki do gromadzenia odpadów zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości.
f) W trakcie realizacji umowy Wykonawca również zobowiązany będzie do wyposażania nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź powstania obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik.
g) Jeśli w trakcie realizacji zamówienia, podczas odbierania odpadów, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, lub zniszczenia czy kradzieży przez osoby trzecie zobowiązany będzie on do dostarczenia nowych pojemników na swój koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania pojemników stanowiących jego własność w odpowiednim stanie sanitarnym.
h) Za szkody powstałe w trakcie odbioru odpadów na majątku Zamawiającego lub osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
i) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników, jeżeli będzie to wynikiem opóźnień w odbiorze odpadów lub innych działań Wykonawcy.
j) Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązany będzie do przygotowania kolorowej ulotki z harmonogramem odbioru odpadów i zasadami przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do jej dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. Dystrybucja ulotek nastąpi w terminie do 31.01.2016 r. oraz każdorazowo przed zmianą harmonogramu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
k) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne.
l) Wykonawca, raz na kwartał (pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia), zobowiązany będzie do przeprowadzenia na terenie miasta zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym opon), metalu i zużytego sprzętu elektronicznego. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało informowanie mieszkańców na łamach lokalnej prasy o zbliżającym się terminie przeprowadzenia zbiórki.
m) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów remontowych nieujętych w kwocie wynagrodzenia. Właściciel nieruchomości złoży do Zamawiającego odpowiednią deklarację, na którą Zamawiający wystawi odpowiednie zlecenie Wykonawcy. Za wywóz tych odpadów Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego Faktury VAT oraz protokołu wystawionego przez Wykonawcę potwierdzonego przez właściciela nieruchomości.
n) Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki baterii. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. Gmina Miasto Chełmno posiada na swoim terenie 15 szt. pojemników. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie również do wysortowania baterii spośród innych odpadów, które mogą znaleźć się w pojemnikach.
o) Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, szkło, papier) jak również do zabierania znajdujących się w obrębie tych pojemników odpadów zebranych selektywnie, które z powodu swoich rozmiarów lub kształtu nie zostały w nich umieszczone.
p) Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania pojemników na przeterminowane leki od mieszkańców, znajdujących się w 7 punktach aptecznych na terenie miasta Chełmna. Odbiór przeterminowanych lekarstw nastąpi w terminie dwóch dni, po telefonicznym zgłoszeniu zapełnienia pojemnika przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez właściciela apteki. Zobowiązany jest także do przekazania tych odpadów do instalacji zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.
q) Wykonawca zapewni konserwację i mycie pojemników na odpady, w tym na odpady zbierane selektywnie typu „dzwon”. Mycie pojemników odbywać się będzie co najmniej raz w roku, w okresie od maja do września, a także każdorazowo w sytuacji konieczności utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, oraz na każde, uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
r) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi ani selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
s) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji, lub w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdowały się odpady, które należy umieścić w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów itp.), Wykonawca odbierze te odpady i zgłosi taki przypadek Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację w formie filmu lub zdjęć oraz protokół, potwierdzające zgłaszany przypadek. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Wykonawca ma obowiązek opatrzyć taki pojemnik czytelną naklejką z napisem „ODEBRANO JAKO ODPADY NIESEGREGOWANE” w dniu zaistniałej sytuacji.
t) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze oraz, na żądanie Zamawiającego, potwierdzania masy odpadów w formie kwitów wagowych.
u) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie nie późniejszym niż od dnia 01.07.2016 r. do utworzenia na terenie miasta Chełmna, w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Lokalizacja PSZOK znajdować się będzie na działce, do której Wykonawca ma prawo własności lub będzie posiadał prawo do dysponowania nią na dzień podpisania umowy, i na okres nie krótszy niż czas trwania zamówienia. Punkt powinien być odpowiednio oznakowany tablicą informacyjną, która musi być czytelna i zawierać informacje dotyczące dnia oraz godzin przyjmowania odpadów, jak również określać zasady przyjmowania odpadów określone w prawie miejscowym.
v) W ramach prowadzenia PSZOK wykonawca zobowiązany będzie do:
· nieodpłatnego przyjmowania w nieograniczonej ilości odpadów komunalnych, pochodzących z terenu miasta Chełmna, tj,:
— szkło
— papier i tektura
— tworzywa sztuczne,
— metale
— opakowania wielomateriałowe
— zmieszane odpady opakowaniowe
— przeterminowane leki i chemikalia
— zużyte baterie i akumulatory
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
— meble i inne odpady wielkogabarytowe
— zużyte opony
— odpady zielone i odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
· nieodpłatnego przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1 Mg na mieszkańca, na rok;
Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości większej niż 1 Mg/rok na mieszkańca odbywać się będzie w ramach usługi dodatkowej określonej w obowiązującej w czasie trwania zamówienia uchwale w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi;
Przyjmowanie odpadów odbywać się będzie po podpisaniu oświadczenia przez osobę przekazującą odpady, że pochodzą one z terenu miasta Chełmna i nie zostały wytworzone w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane na terenie nieruchomości przez firmy świadczące usługi remontowe i budowlane w wyniku świadczonych przez nie usług.
· prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów zawierającego informacje o rodzaju, kodzie, masie, dacie ich dostarczenia, sposobie wykorzystania oraz potwierdzenia przekazania odpadu zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
· wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki dostosowane do rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów;
· odpady komunalne dostarczane są do PSZOK przez właściciela nieruchomości w piątki w godzinach od 7.00 – 18,00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy przypadających w piątek. W sytuacji, gdy w piątek przypada dzień wolny od pracy odpady będą przyjmowane w następujący po tym dniu dzień roboczy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 136 224,73 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Z tytułu należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym w ppkt. 1.1.
Zabezpieczenie może być wniesione w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym – nr konta: 50948600050000036120000029.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. pieniądzu
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późń. zm).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
Gmina Miasto Chełmno
Bank Spółdzielczy w Chełmnie – Nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca obliczy cenę ofertową jako cenę ryczałtową wykonania zamówienia.
2. Rozliczenia będą prowadzone w cyklu miesięcznym.
3. Pod pojęciem ceny ryczałtowej należy rozumieć cenę, o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
4. Wyjściowymi do obliczenia ceny ofertowej są informację zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy SIWZ w części dotyczącej przedmiotu zamówienia. Należy również pamiętać, że do kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać zakresu, o którym mowa w pkt. B 1. lit. m) opisu przedmiotu zamówienia.
Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. PLN. Nie przewiduje się rozliczania za przedmiot zamówienia w walucie innej niż PLN.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem jako reprezentantem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ składają zgodnie z poniższym:
Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składają wspólnie, z tym że „oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Specyfikacji – podpisuje Pełnomocnik Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składają wszyscy oddzielnie.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie Pzp oraz SIWZ.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a) będzie posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Chełmno zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b) będzie posiadał wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 3 ppkt. b) i pkt. 5 ppkt. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
c) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum jedną główną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych o rocznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł PLN brutto i przedstawi dowód, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualny podwykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych musi być wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Chełmno.
W takich okolicznościach wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony Załącznik Nr 8 do SIWZ.
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) Będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Miasto Chełmno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsc do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
b) Będzie dysponował terenem na obszarze Gminy Miasto Chełmno lub w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Chełmna, na którym utworzy PSZOK. Teren musi być usytuowany w taki sposób aby możliwy był do niego dojazd pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 tony a prowadzona na nim działalność nie powodowała uciążliwości dla terenów sąsiednich. Teren po zagospodarowaniu musi być ogrodzony, utwardzony, umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd pojazdów, oraz usytuowanie budynku socjalnego i kontenerów na zbieranie odpadów.
c) Będzie dysponował, co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO 4 i muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą być wyposażone w kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. Wykonawca przy odbiorze odpadów na ul. Grudziądzkiej w Chełmnie nie może poruszać się pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 12t. Ponadto pojazd może poruszać się tylko i wyłącznie na środkowym pasie ulicznym o szerokości 4,5 m.
d) Wykonawca będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia odpadów zgodnie z poniższym:
Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będą stosowane pojemniki o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l w ilości:
Litraż pojemnika Ilość pojemników
1 60 57
2 80 85
3 120 659
4 240 470
5 1100 106
6 110 20
7 7000 54
Razem:1451
Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji (zabudowa jednorodzinna w systemie dualnej zbiórki) będą stosowane pojemniki o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l w ilości:
L.p. Litraż pojemników Ilość pojemników
Odpady zmieszane Odpady ulegające biodegradacji
1 60 162 139
2 80 196 140
3 120 1213 543
4 240 551 14
5 1100 109 2
6 110 20 6
7 7000 54 0
Razem: 2305 844
Łącznie: 3149
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pojemników.
Przedstawione ilości są szacunkowe i stanowią poglądowe zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz pojemników i nieruchomości. Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w pkt. C opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; Zamawiający żąda wykazania, iż minimalny obrót wykonawcy w ciągu roku wynosi 2.000 000,00 zł.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi. Należy załączyć dokumenty w zakresie wywozu i gospodarki odpadami potwierdzające zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich dotyczących w/w usług.
B. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia załączą do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, pkt. A SIWZ, a zawarte w nich informacje będą potwierdzały, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia musi zawierać poniższy zapis:
„Ja (my) niżej podpisani jesteśmy w pełni świadomi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą tj. firmą ………………………………… za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów wskazanych w niniejszym dokumencie, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę (ponosimy) winy”
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; Zamawiający żąda wykazania, iż minimalny obrót wykonawcy w ciągu roku wynosi 2.000 000,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) Będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Miasto Chełmno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsc do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
b) Będzie dysponował terenem na obszarze Gminy Miasto Chełmno lub w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Chełmna, na którym utworzy PSZOK. Teren musi być usytuowany w taki sposób aby możliwy był do niego dojazd pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 tony a prowadzona na nim działalność nie powodowała uciążliwości dla terenów sąsiednich. Teren po zagospodarowaniu musi być ogrodzony, utwardzony, umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd pojazdów, oraz usytuowanie budynku socjalnego i kontenerów na zbieranie odpadów.
c) Będzie dysponował, co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO 4 i muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą być wyposażone w kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. Wykonawca przy odbiorze odpadów na ul. Grudziądzkiej w Chełmnie nie może poruszać się pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 12t. Ponadto pojazd może poruszać się tylko i wyłącznie na środkowym pasie ulicznym o szerokości 4,5 m.
d) Wykonawca będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia odpadów zgodnie z poniższym:
Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będą stosowane pojemniki o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l w ilości:
L.p. Litraż pojemnika Ilość pojemników
1 60 57
2 80 85
3 120 659
4 240 470
5 1100 106
6 110 20
7 7000 54
Razem: 1451
Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji (zabudowa jednorodzinna w systemie dualnej zbiórki) będą stosowane pojemniki o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l w ilości:
L.p. Litraż pojemników Ilość pojemników
Odpady zmieszane Odpady ulegające biodegradacji
1 60 162 139
2 80 196 140
3 120 1213 543
4 240 551 14
5 1100 109 2
6 110 20 6
7 7000 54 0
Razem: 2305 844
Łącznie: 3149
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pojemników.
Przedstawione ilości są szacunkowe i stanowią poglądowe zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz pojemników i nieruchomości. Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w pkt. C opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Pojazdy euro 5. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GM-OŚ.271.15.2015.JB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.10.2015 - 10:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.10.2015 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.10.2015 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesien 2019.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36 a ust. 2 Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej usługi musi wykonać osobiście sam Wykonawca składający ofertę.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: t. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:11.9.2015

Pliki do pobrania:
SIWZ (422kB) pdf
projekt umowy (194kB) pdf
załaczniki do edycji (133kB) plik

Opublikował: Joanna Borzuchowska (16 września 2015, 09:38:07)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (2 grudnia 2015, 13:35:05)
Zmieniono: wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij