Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 420 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.14.2014.ZA
wartość: 700.000 zł
termin składania ofert: 24 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia 09.09.2015 roku
 
                                                         O G Ł O S Z E N I E
                                                   Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U.2015.782  z późn. zm./
 
                                        II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36,  oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0.0420 ha , obręb 1, zapisanej w KW TO1C/00013989/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania prze- strzennego  zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia             5 września 2006 r. oznaczonym symbolem A 23/1/MWU przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Zgodnie z zapisami planu nieruchomość ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków  i stanowi istotny element zabytkowego układu miejskiego Chełmna wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.04.1953 r. pod nr A/1513, zgodnie z zawiadomieniem o zmianie nr rejestru   z dnia 21 lipca 2009 r. ( dawniej nr rejestru zabytków A/281/116).       
 
                        Cena wywoławcza  łącznie wynosi  700.000 zł /brutto/ .
 
Zgodnie z  art. 43 ust. 10a    ustawy z dnia    11 marca 2004 roku  o podatku od towarów         i usług / Dz. U. 2011.177. 1054 z późn.zm/ sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT . Nieruchomość nie jest obciążona.
 
      Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu   24 listopada  2015 roku o godz.10.00   w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie   ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 70.000 zł.
    Wadium w formie przelewu   należy  wpłacić  najpóźniej w  dniu 18 listopada 2015 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie     Nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
                        Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / t.j.Dz.U.2014.1490  / oraz Zarządzenia  Nr 49/2015  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 9 marca 2015 roku.
I przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się w dniu 17.08.2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań architektoniczno-historycznych oraz badań na obecność polichromii.      
              Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
            Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2015.782 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
      Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu          z ważnych powodów.
            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111 ,tel. ( 56) 677-17-58 i ( 56 ) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
                                                                                  
                                                                                   Burmistrz Miasta Chełmna
 
                                                                                         Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (9 września 2015, 14:19:58)

Ostatnia zmiana: Zofia Arendt (24 listopada 2015, 10:21:58)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij