Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2015.JB
wartość: nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 września 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 86-200 Chełmno  Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (28kB) pdf

Chełmno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Numer ogłoszenia: 219690 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Chełmno ,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usług polegające na usuwaniu śliskości z nawierzchni jezdni. Odśnieżanie ulic na terenie miasta Chełmna o łącznej długości ok. 44 km z tego ca 80% obsługa pojazdami specjalistycznymi, a ca 20% ciągnikami z rozrzutnikiem.
2. Zwalczanie śliskości zimowej przy pomocy środków nie chemicznych i chemicznych (piasek, mieszanki piaskowo-solne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r./ Dz. U. Nr 230 poz.1960 /
3. Pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne winny wysyłać żółte sygnały błyskowe zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym / tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./
4. Zamawiający wymaga by pojazdy świadczące usługi były wyposażone w urządzenie GPS (dokładność 3-5 minut) umożliwiające lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę gminy Chełmno) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on-line) i umożliwiający w szczególności:
 - Sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów.
- Wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie.
- Transmisja pozycji, kierunku jazdy wraz z opisem pojazdu.
- Odtwarzanie danych historycznych (min 30 dni).
- Wysyłanie żądań odświeżania informacji na temat położenia i stanu pojazdu.
- Generowanie i sortowanie dowolnych raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów.
- Podział raportów na kursy i postoje
- Śledzenie wskazanego przez użytkownika pojazdu.
- Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu:
- Lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym.
- Początek i koniec trasy.
- Punkty przebytej pracy.
-Długość całkowitej trasy.
5. Wykonawca zrealizuje usługę z materiałów własnych. Wykonawca zabezpieczy niezbędną ilość materiałów do przeprowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg tj. odpowiednia ilość piasku, mieszanki piaskowo-solnej, solanki i soli.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowych usług nie później niż w ciągu 2 godzin 15 minut liczony od powiadomienia do podstawienia gotowego do pracy pojazdu na ul. Dworcową przed siedzibę Urzędu Miasta.
7. Wykonawca w sezonie zimowym zobowiązuje się dostarczyć mieszankę piasku i soli w ilości 2 ton w każde z następujących miejsc: ul. Wiśniowa, Morelowa 2 miejsca, Śliwowa, Brzozowa 2 miejsca, Plac Zabaw - Al. 3 Maja, Kwiatowa 3 miejsca. Uzupełnienie materiału następować będzie po zgłoszeniu przez Zamawiającego..
II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wymagania dotyczące wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. Pieniądzu
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. Gwarancjach bankowych
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późń. zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: Gmina Miasto Chełmno Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 - z dopiskiem dotyczy Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.10. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający żąda udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł w ilości co najmniej jedna. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu wykonanych usług (załącznik nr 4 SIWZ) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił potencjał techniczny. Wykonawca musi dysponować: Nośnik z posypywarką i pługiem, posiadający osprzęt do stosowania solanki - w ilości co najmniej 2, ciągnik z rozrzutnikiem w ilości co najmniej 1. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (wykaz sprzętu) na podstawie przedstawionego wykazu (załącznik nr 8 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (osoby zdolne do wykonania zamówienia) na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 902 - Dyspozycyjnosc - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy o charakterze istotnym w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp - w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. W przypadku powstania nowej ulicy, bądź przejęcia przez Zamawiającego odcinka drogi, Zamawiający sporządzi do umowy stosowny aneks.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pok 103 ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna Biuro Informacji Publicznej pok 101 ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
SIWZ (249kB) pdf
projekt umowy (89kB) pdf
SIWZ - do edycji (337kB) plik


Opublikował: Joanna Borzuchowska (26 sierpnia 2015, 09:32:31)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (15 września 2015, 15:53:36)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 668

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij