Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow.410 m2 i działka nr 4/2 o pow.90 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Gen.Jastrzębskiego, obręb 3

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2014.ZA
wartość: 25.000 zł.
termin składania ofert: 6 października 2015  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia  25.08.2015 roku
 
                                                           O G Ł O S Z E N I E
                                                      Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                   ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U.2015.782  z późn. zm./
 
                                                          II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2   o pow.410 m2 i działka nr 4/2 o pow.  90 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Gen. Jastrzębskiego , obręb 3, zapisane w KW TO1C/00022997/9, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego  na tereny cmentarza z możliwością realizacji kaplicy cmentarnej / jednostka strukturalna   C 59 ZC /
 
                        Cena wywoławcza  łącznie wynosi  25.000 zł / w tym 23% VAT/
W/w cena zawiera 23% podatku VAT zgodnie z art.41 ust.1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r.     o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011.177.1054 z póź.zm./
 
      Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu  6 października 2015 roku o godz. 9.00   w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 2.500 zł .
    Wadium w formie przelewu   należy  wpłacić  najpóźniej w  dniu  2 października 2015 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy  w Chełmnie                Nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
I przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 3 lipca 2015 roku i zakończył się wynikiem  negatywnym, nikt nie przystąpił do licytacji.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
                        Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / t.j.Dz.U.2014.1490 / oraz Zarządzenia  Nr 49/2015  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 9 marca 2015 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
Nabywca zobowiązany będzie do wybudowania w stanie surowym zamkniętym kaplicy cmentarnej w terminie 3 lat, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
                       
W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku nabywca uiści karę umowną w wysokości
30.000 zł. oraz złoży oświadczenie w umowie sprzedaży o poddaniu się egzekucji na podstawie  art.777 § 1 pkt.5 kpc wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami  dochodzenia roszczeń do kwoty 35.000 zł., z prawem nadania klauzuli wykonania w terminie do 4 lat, licząc od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
Roszczenia Gminy Miasta Chełmna zostaną zabezpieczone hipoteką umowną w wysokości 35.000 zł.
Na w/w nieruchomościach znajdowało się składowisko odpadów komunalnych.
 
            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
            Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2015.782 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
      Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu           z ważnych powodów.
            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111 ,tel. ( 56) 677-17-58 i ( 56 ) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
                                                                                  
                                                                                   Burmistrz Miasta Chełmna
 
                                                                                         Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Opublikował: Zofia Arendt (25 sierpnia 2015, 11:25:11)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (3 sierpnia 2017, 13:57:57)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij