Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 313/2 o pow. 0,0048 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Rynkowej 2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.15.2014.LR
wartość: 50.000 zł
termin składania ofert: 6 października 2015  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  
Chełmno, dnia 25.08.2015
                                                      O G Ł O S Z E N I E
                                                  Burmistrz  Miasta  Chełmna
                                                             ogłasza
 
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2015.782 z późn. zm./  
 
                                       II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313/2 o pow. 0,0048 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Rynkowej 2, zapisanej w KW TO1C/00019409/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmno. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 05 września 2006 roku w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem A 8/1 MW   z przeznaczeniem  na teren zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej   z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi/.
Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 313/2 ustanowiona jest służebność gruntowa przejścia i przejazdu przez działkę nr 314/1.
 
                                        Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł brutto.
 
Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /tj.Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm./ nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona.
Przetarg na działkę nr 313/2 odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. o godz. 9.30 w sali nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.000,00 zł.
Wadium w formie przelewu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta   w Chełmnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029, najpóźniej do dnia  2 października 2015 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
I przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 3 lipca 2015 i zakończył się wynikiem negatywnym
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym gruntu będącego przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie /t.j. Dz.U.2014.1490/ oraz zarządzeniem nr 44/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 marca 2015 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reperezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygrywa przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.2015.782 z późn. zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomo-ściami Urzędu Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, pokój nr 111, tel.56 677 17 48 lub 513 090 318 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl   i www.chelmno.pl
 
                                               Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Opublikował: Leokadia Ratajczyk (25 sierpnia 2015, 10:43:19)

Ostatnia zmiana: Karolina Ogar (25 kwietnia 2017, 09:39:00)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij