Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kwiatowej i ulicy Kruczej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2015.JB
wartość: nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 lipca 2015  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjetych kryteriow do realizacja zadania zostala wybrana oferta najkorzystniejsza czesc I - czesc II zadania - P.R.D.B. "DROBUD" sp.j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, ul. B. Glowackiego 20, 87-140 Chełmża Wyniki postępowania:

Zawiadomienie czesc I - ul. Kwiatowa (31kB) pdf
Zawiadomienie czesc II - ul. Krucza (31kB) pdf


zmiana ogłoszenia (40kB) pdf

Uwaga !!!

W dniu 16.07.2015r. do tut urzędu wpłynęło zapytanie dot. postępowania
zapytanie (769kB) pdf
poprawiony kosztorys1 (33kB) plik
poprawiony kosztorys2 (33kB) plik
specyfikacje techniczne (50kB) plik

Chełmno: Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kwiatowej i ulicy Kruczej w Chełmnie
Numer ogłoszenia: 167532 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kwiatowej i ulicy Kruczej w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 1. Ulica Kwiatowa -wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 1600m 2 . Na przedmiot zamówienia składają się:
I.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych o średniej grubości 3 cm na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m2.
I.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wybudowania. Bilans nawierzchni objętej zamówieniem: 1600m2.
I.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
- Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 17 szt.
- Zawory wodociągowe i gazowe 19 szt.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
2. Ulica Krucza - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 750 m2 Na przedmiot zamówienia składają się:
2.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych o średniej grubości 3 cm na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m2.
2.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodem z wytwórni do miejsca wybudowania.
2.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
- Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 12 szt.
- Zawory wodociągowe i gazowe 3 szt.
Dla I i II części zamówienia:
3. Wykonawca musi udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru.
4. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych. 5.Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytku materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości)..
II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku udzielenia,w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Kosztorys ofertowy tak jak projekt budowlany określa w swych pozycjach rodzaj robót budowlanych, których zamawiający przewiduje, jako zamówienia uzupełniające. Wartości w kosztorysie ofertowym wykonawcy będą podstawą do negocjacji ceny zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) dla I części zadania - Ulica Kwiatowa - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 1600m 2 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych )
dla II części zadania - Ulica Krucza - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 750 m2 III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający żąda udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł w ilości co najmniej dwie. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu wykonanych robót (załącznik nr 4 SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (potencjał techniczny) na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób przewidzianych do realizacji zadania, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą doświadczenie w branży drogowej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (wykaz osób) na podstawie przedstawionego wykazu (załącznik nr 8 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 902 - wydłużenie okresu gwarancji - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. 2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy o charakterze istotnym w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp - w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 5. Zmiany terminu realizacji umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) konieczność realizacji zamówień zamiennych 6. Zmiany terminu realizacji umowy z powodu Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy, które skutkują niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 - 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 103.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 101, biuro informacji publicznej.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - Ulica Kwiatowa - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 1600m
2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
1. Ulica Kwiatowa -wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 1600m 2 . Na przedmiot zamówienia składają się:
I.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych o średniej grubości 3 cm na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m2.
I.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wybudowania. Bilans nawierzchni objętej zamówieniem: 1600m2.
I.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
- Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 17 szt. - Zawory wodociągowe i gazowe 19 szt..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-
7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach:
45.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. wydłużenie okresu gwarancji - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
Część II - Ulica Krucza - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 750 m2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
2. Ulica Krucza - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 750 m2 Na przedmiot zamówienia składają się:
2.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych o średniej grubości 3 cm na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m2.
2.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodem z wytwórni do miejsca wybudowania.
2.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: - Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 12 szt. - Zawory wodociągowe i gazowe 3 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.3)
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1.Cena - 90
2. wydłużenie okresu gwarancji - 10


Pliki do pobrania:
SIWZ (256kB) pdf
kosztorys ofertowy 1 (35kB) plik
kosztorys ofertowy 2 (35kB) plik
umowa 1 (36kB) plik
umowa 2 (37kB) plik


Opublikował: Joanna Borzuchowska (7 lipca 2015, 08:40:01)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (22 lipca 2015, 12:00:58)
Zmieniono: Wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij