Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.08 do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.08 do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017.
nr sprawy: DN/5/2015
wartość: brutto 2.160,00 złotych
termin składania ofert: 20 lipca 2015  12:00Chełmno dnia  03.07.2015 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) 
 
VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
 
na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.08 do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017. 
Przedmiotem VII przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna o powierzchni 190 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/3 zapisanej w KW TO1C/00016671/3 zlokalizowanej w Chełmnie – Rynek z przeznaczeniem na lokalizację niezwiązanego trwale z gruntem jednego punktu gastronomicznego nr 2 w części północno – centralnej strony płyty Rynku. 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za punkt gastronomiczny nr 2 wynosi brutto 2.160,00 złotych miesięcznie. Czynsz dzierżawny za punkt gastronomiczny nr 2 płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Warunki przetargu: 
- Godziny funkcjonowania punktu gastronomicznego ustala się od godziny 8:00 do godziny 23:00 każdego dnia tygodnia, 
- W przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją piwa dzierżawcy punktów gastronomicznych nie będą występować z roszczeniami odszkodowawczymi, 
- Imprezy przeprowadzane przez dzierżawcę na dzierżawionej części płyty rynku mogą odbywać się w weekendy do godziny 22:00. O terminach oraz innych szczegółach dotyczących organizacji w/w imprez dzierżawca zobowiązany jest poinformować Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury 
w Chełmnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, 
- Po godzinie 22:00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych, nagłaśniających itp. mogących zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia, 
- Dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy kopię umowy z dzierżawcą szaletów miejskich lub złoży oświadczenie o zabezpieczeniu własnego szaletu, 
- Warunkiem wzięcia udziału w w/w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.160,00 zł na konto bankowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Nad Groblą 2 w Chełmnie o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, w terminie umożliwiającym złożenie oferty z uwagi na konieczność dołączenia kopii dowodu wniesionego wadium do składanej oferty 
-  W przypadku wygrania przetargu na punkt gastronomiczny nr 2 po podpisaniu umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, 
-  W przypadku uchylenia się od podpisania umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Chełmna odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
- Wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem 10 dni. 
- Dzierżawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy dzierżawy zawrzeć odrębne umowy na dostawę niezbędnych do prowadzenia działalności mediów z gestorami sieci. 
  
  
  
  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2015 r., godz. 12:00 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, Polska 
  
Oferta w postępowaniu na: 
  
”VII Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres 
od 01.08. do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017” 
Nie otwierać przed dniem: 20.07.2015 r., godz. 12:00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pisemna oferta powinna zawierać: 
1.  Nazwę (firmy), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres oferenta. 
2.  Datę sporządzenia oferty. 
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 
4. Oświadczenie, że oferent posiada polisę OC lub wykupi polisę OC w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności gastronomicznej. 
5.  Oferowany czynsz za punkt gastronomiczny nr 2 – wynosi brutto __________ złotych w tym 23% VAT  miesięcznie. 
6. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzoną czytelnym podpisem przez oferenta lub pisemne oświadczenie oferenta, iż działalność zostanie zarejestrowana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
7. Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
8. Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
9.  Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasto Chełmno. 
10. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa wystawiane przez Urząd Miasta w Chełmnie / kserokopia potwierdzona czytelnym podpisem oferenta / lub pisemne oświadczenie, 
że w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu złoży w/w zezwolenie. 
11. Koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia, część opisowa. 
12. Pisemne oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy. 
13. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 
VII Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenia Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna 
i Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17.02.2015 roku. 
Informacje o warunkach VII przetargu oraz lokalizacji punktu gastronomicznego można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są Pan Adam Maćkowski – Kierownik OZN i Pan Łukasz Lolo – Administrator OZN.   
Część jawna VII przetargu odbędzie się w dniu 21.07.2015 roku o godzinie 10:00 w biurze Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie.             
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
      Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  

Opublikował: Adam Mackowski (3 lipca 2015, 22:57:41)

Ostatnia zmiana: Adam Mackowski (6 lipca 2015, 11:34:18)
Zmieniono: zmiana literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij