Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2015

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I.M.M/271/PT_TermoSP_1/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wyjaśnienia do treści SIWZ 27.05.2015

wyjasnienia do treści SIWZ 27.05.2015 (630kB) pdf

================================================

Wyjaśnienia do treści SIWZ 14.05.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ 14.05.2015 (601kB) pdf

================================================

Numer ogłoszenia: 67097 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63583 - 2015 data 05.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, fax. 56 6771774.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Opis ogólny budynku: liczba kondygnacji: 3, kubatura: 8 350 m³, wysokość: 24,20 m, powierzchnia użytkowa: 1 755,84 m², powierzchnia zabudowy: 676 m². Opis konstrukcji budynku: Budynek o 3 kondygnacjach, podpiwniczony, murowany z cegły, stropy ceramiczne i drewniane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, schody żelbetowe. W części piwnicy zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Lokalizacja: Al. 3- go Maja 5, 86-200 Chełmno, działka nr 486/1. Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) projekt budowlany, wykonawczy z częścią kosztorysową uwzględniający, w szczególności: - usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych budynku, - przeszycie istniejących spękań ścian, - wymianę ceramicznego pokrycia dachowego wraz z naprawą częściową więźby dachowej, w tym na wieży zegarowej wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, - wymianę istniejących okien połaciowych, - wymianę drzwi zewnętrznych z montażem wiatrołapu dot. drzwi głównych do budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych i innych przegród poziomych i pionowych niedostatecznie izolowanych w tym m.in. ścianek kolankowych na poddaszu, ścian klatki schodowej - jej zamknięcie od góry w przestrzeni poddasza, - zaprojektowanie nowego, optymalnego w sensie szacowanych, przyszłych kosztów ogrzewania i serwisowania, źródła ciepła względnie jego modernizacji. Przy czym jego dobór winien uwzględniać nowe, niższe zapotrzebowanie budynku na ciepło i wynikać z przeprowadzonej analizy wielowariantowej uwzględniającej instalacje odnawialnych źródeł energii (aktualne źródło ciepła - kotły gazowe), - wymianę instalacji c.o., - zaprojektowanie instalacji c.w.u z jednoczesnym montażem kolektorów słonecznych, - wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej z oprawami energooszczędnymi, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opcjonalnie), - wykonanie instalacji teletechnicznych (telefon, wewnętrzna sieć internetowa), - naprawa drewnianych podłóg z wymianą wykładzin (sale lekcyjne i korytarze), - wymiana istniejącej nawierzchni (płytki ceramiczne, lastryko) na nowe w holu głównym, klatce schodowej i jej obrębie (biegi schodowe i podesty), - renowacji istniejących, drewnianych balustrad na klatce schodowej, - obniżenie sufitów wraz z ich ociepleniem - dot. 1 piętra, - zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią, - roboty malarsko-tynkarskie elewacji, - naprawa ceglanego ogrodzenia terenu szkoły, - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , - zagospodarowanie nieruchomości (plac zabaw, oświetlenie terenu, rozbudowa monitoringu), 2) opracowanie audytu energetycznego budynku na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 3) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) opracowanie oceny oddziaływania zadania na środowisko w przypadku konieczności wykonania takiego opracowania; 5) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) prowadzenie nadzoru autorskiego. Uwagi: 1) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i techniki w tej dziedzinie - nie mniejszy niż 25%, potwierdzony wyliczeniami w audycie energetycznym. 2) Zaprojektowane instalacje odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie muszą spełniać aktualne Wymagania techniczne określone w programie Prosument wdrażanym przez NFOŚiGW. Spełnienie ww. wymagań technicznych Wykonawca potwierdzi w stosownym oświadczeniu. 3) Całość dokumentacji wraz częścią kosztorysową tj. przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim winna być podzielona na dwie części. Pierwsza część powinna obejmować działania zmierzające do modernizacji energetycznej budynku ujęte w audycie energetycznym, druga zaś pozostałe roboty objęte przedmiotowym zamówieniem. 4) Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego i odpowiednich norm. Winna być kompletna pod względem projektowym, jak i formalno - prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jej treść, zakres i forma winna spełniać wymagania określone w ustawie - prawo zamówień publicznych. Dokumentacja winna być opracowana we współpracy z właściwymi służbami konserwatorskimi. 5) Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 6) Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową termomodernizacji przedmiotowego budynku z inwentaryzacją budowlaną i audytem energetycznym z maja 2007 roku (wersja papierowa), której zakres w części został już zrealizowany (wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji). Zamawiający udostępni ją bezpłatnie na wniosek Wykonawcy do wykorzystania na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis ogólny budynku: liczba kondygnacji: 3, kubatura: 8 350 m³, wysokość: 24,20 m, powierzchnia użytkowa: 1 755,84 m², powierzchnia zabudowy: 676 m². Opis konstrukcji budynku: Budynek o 3 kondygnacjach, podpiwniczony, murowany z cegły, stropy ceramiczne i drewniane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, schody żelbetowe. W części piwnicy zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Lokalizacja: Al. 3- go Maja 5, 86-200 Chełmno, działka nr 486/1. Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) projekt budowlany, wykonawczy z częścią kosztorysową uwzględniający, w szczególności: - usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych budynku, - przeszycie istniejących spękań ścian, - wymianę ceramicznego pokrycia dachowego wraz z naprawą częściową więźby dachowej, w tym na wieży zegarowej wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, - wymianę istniejących okien połaciowych, - wymianę drzwi zewnętrznych z montażem wiatrołapu dot. drzwi głównych do budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych i innych przegród poziomych i pionowych niedostatecznie izolowanych w tym m.in. ścianek kolankowych na poddaszu, ścian klatki schodowej - jej zamknięcie od góry w przestrzeni poddasza, - zaprojektowanie nowego, optymalnego w sensie szacowanych, przyszłych kosztów ogrzewania i serwisowania, źródła ciepła względnie jego modernizacji. Przy czym jego dobór winien uwzględniać nowe, niższe zapotrzebowanie budynku na ciepło i wynikać z przeprowadzonej analizy wielowariantowej uwzględniającej instalacje odnawialnych źródeł energii (aktualne źródło ciepła - kotły gazowe), - wymianę instalacji c.o., - zaprojektowanie instalacji c.w.u z jednoczesnym montażem kolektorów słonecznych, - wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej z oprawami energooszczędnymi, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opcjonalnie), - wykonanie instalacji teletechnicznych (telefon, wewnętrzna sieć internetowa), - naprawa drewnianych podłóg z wymianą wykładzin (sale lekcyjne i korytarze), - wymiana istniejącej nawierzchni (płytki ceramiczne, lastryko) na nowe w holu głównym, klatce schodowej i jej obrębie (biegi schodowe i podesty), - renowacji istniejących, drewnianych balustrad na klatce schodowej, - obniżenie sufitów wraz z ich ociepleniem - dot. 1 piętra, - zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią, - roboty malarsko-tynkarskie elewacji, - naprawa ceglanego ogrodzenia terenu szkoły, - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , - zagospodarowanie nieruchomości (plac zabaw, oświetlenie terenu, rozbudowa monitoringu), 2) opracowanie audytu energetycznego budynku na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 3) opracowanie audytu efektywności energetycznej budynku na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 4) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5) opracowanie oceny oddziaływania zadania na środowisko w przypadku konieczności wykonania takiego opracowania; 6) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7) prowadzenie nadzoru autorskiego. Uwagi: 1) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i techniki w tej dziedzinie - nie mniejszy niż 25%, potwierdzony wyliczeniami w audycie energetycznym. 2) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik efektywności kosztowej (ekonomicznej) w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. 3) Zaprojektowane instalacje odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie muszą spełniać aktualne Wymagania techniczne określone w programie Prosument wdrażanym przez NFOŚiGW. Spełnienie ww. wymagań technicznych Wykonawca potwierdzi w stosownym oświadczeniu. 4) Całość dokumentacji wraz częścią kosztorysową tj. przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim winna być podzielona na dwie części. Pierwsza część powinna obejmować działania zmierzające do modernizacji energetycznej budynku ujęte w audycie energetycznym, druga zaś pozostałe roboty objęte przedmiotowym zamówieniem. 5) Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego i odpowiednich norm. Winna być kompletna pod względem projektowym, jak i formalno - prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jej treść, zakres i forma winna spełniać wymagania określone w ustawie - prawo zamówień publicznych. Dokumentacja winna być opracowana we współpracy z właściwymi służbami konserwatorskimi. 6) Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 7) Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową termomodernizacji przedmiotowego budynku z inwentaryzacją budowlaną i audytem energetycznym z maja 2007 roku (wersja papierowa), której zakres w części został już zrealizowany (wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji). Zamawiający udostępni ją bezpłatnie na wniosek Wykonawcy do wykorzystania na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 złotych. Wadium wnosi się w jednej lub kilku formach o których mowa w treści art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 50948600050000036120000029 z dopiskiem Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu. W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niż gotówka, wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, kopię należy wpiąć do oferty, oryginał załączyć osobno w tym samym opakowaniu co ofertę. Wadium musi być wniesione nie później niż termin (rozumiany jako dzień i godzina) przewidziany do złożenia oferty. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego decyduje data i godzina wpływu (uznania) wpłaty na rachunku bankowym zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 złotych. Wadium wnosi się w jednej lub kilku formach o których mowa w treści art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 50948600050000036120000029 z dopiskiem Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu. W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niż gotówka, wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, kopię należy wpiąć do oferty, oryginał załączyć osobno w tym samym opakowaniu co ofertę. Wadium musi być wniesione nie później niż termin (rozumiany jako dzień i godzina) przewidziany do złożenia oferty. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego decyduje data i godzina wpływu (uznania) wpłaty na rachunku bankowym zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 26.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 101..
 • W ogłoszeniu powinno być: 02.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 101..

Dokumenty do pobrania /ujednolicone po ogłoszeniu zmiany ogłoszenia/:

Ujednolicona wersja SIWZ_11.05.2015 (196kB) pdf

Ujednolicone wersje załaczników do SIWZ nr 1-8_11.05.2015 (343kB) pdf

======================================================

Wyjaśnienia do treści SIWZ 11.05.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ 11.05.2015 (1185kB) pdf

=====================================================

Chełmno: Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu.
Numer ogłoszenia: 63583 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis ogólny budynku: liczba kondygnacji: 3, kubatura: 8 350 m³, wysokość: 24,20 m, powierzchnia użytkowa: 1 755,84 m², powierzchnia zabudowy: 676 m². Opis konstrukcji budynku: Budynek o 3 kondygnacjach, podpiwniczony, murowany z cegły, stropy ceramiczne i drewniane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, schody żelbetowe. W części piwnicy zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Lokalizacja: Al. 3- go Maja 5, 86-200 Chełmno, działka nr 486/1. Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) projekt budowlany, wykonawczy z częścią kosztorysową uwzględniający, w szczególności: - usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych budynku, - przeszycie istniejących spękań ścian, - wymianę ceramicznego pokrycia dachowego wraz z naprawą częściową więźby dachowej, w tym na wieży zegarowej wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, - wymianę istniejących okien połaciowych, - wymianę drzwi zewnętrznych z montażem wiatrołapu dot. drzwi głównych do budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych i innych przegród poziomych i pionowych niedostatecznie izolowanych w tym m.in. ścianek kolankowych na poddaszu, ścian klatki schodowej - jej zamknięcie od góry w przestrzeni poddasza, - zaprojektowanie nowego, optymalnego w sensie szacowanych, przyszłych kosztów ogrzewania i serwisowania, źródła ciepła względnie jego modernizacji. Przy czym jego dobór winien uwzględniać nowe, niższe zapotrzebowanie budynku na ciepło i wynikać z przeprowadzonej analizy wielowariantowej uwzględniającej instalacje odnawialnych źródeł energii (aktualne źródło ciepła - kotły gazowe), - wymianę instalacji c.o., - zaprojektowanie instalacji c.w.u z jednoczesnym montażem kolektorów słonecznych, - wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej z oprawami energooszczędnymi, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opcjonalnie), - wykonanie instalacji teletechnicznych (telefon, wewnętrzna sieć internetowa), - naprawa drewnianych podłóg z wymianą wykładzin (sale lekcyjne i korytarze), - wymiana istniejącej nawierzchni (płytki ceramiczne, lastryko) na nowe w holu głównym, klatce schodowej i jej obrębie (biegi schodowe i podesty), - renowacji istniejących, drewnianych balustrad na klatce schodowej, - obniżenie sufitów wraz z ich ociepleniem - dot. 1 piętra, - zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią, - roboty malarsko-tynkarskie elewacji, - naprawa ceglanego ogrodzenia terenu szkoły, - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , - zagospodarowanie nieruchomości (plac zabaw, oświetlenie terenu, rozbudowa monitoringu), 2) opracowanie audytu energetycznego budynku na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 3) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) opracowanie oceny oddziaływania zadania na środowisko w przypadku konieczności wykonania takiego opracowania; 5) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) prowadzenie nadzoru autorskiego. Uwagi: 1) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i techniki w tej dziedzinie - nie mniejszy niż 25%, potwierdzony wyliczeniami w audycie energetycznym. 2) Zaprojektowane instalacje odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie muszą spełniać aktualne Wymagania techniczne określone w programie Prosument wdrażanym przez NFOŚiGW. Spełnienie ww. wymagań technicznych Wykonawca potwierdzi w stosownym oświadczeniu. 3) Całość dokumentacji wraz częścią kosztorysową tj. przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim winna być podzielona na dwie części. Pierwsza część powinna obejmować działania zmierzające do modernizacji energetycznej budynku ujęte w audycie energetycznym, druga zaś pozostałe roboty objęte przedmiotowym zamówieniem. 4) Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego i odpowiednich norm. Winna być kompletna pod względem projektowym, jak i formalno - prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jej treść, zakres i forma winna spełniać wymagania określone w ustawie - prawo zamówień publicznych. Dokumentacja winna być opracowana we współpracy z właściwymi służbami konserwatorskimi. 5) Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 6) Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową termomodernizacji przedmiotowego budynku z inwentaryzacją budowlaną i audytem energetycznym z maja 2007 roku (wersja papierowa), której zakres w części został już zrealizowany (wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji). Zamawiający udostępni ją bezpłatnie na wniosek Wykonawcy do wykorzystania na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 złotych. Wadium wnosi się w jednej lub kilku formach o których mowa w treści art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 50948600050000036120000029 z dopiskiem Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu. W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niż gotówka, wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, kopię należy wpiąć do oferty, oryginał załączyć osobno w tym samym opakowaniu co ofertę. Wadium musi być wniesione nie później niż termin (rozumiany jako dzień i godzina) przewidziany do złożenia oferty. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego decyduje data i godzina wpływu (uznania) wpłaty na rachunku bankowym zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych: co najmniej 1 usługę projektową, wielobranżową odpowiadającą skalą i zakresem rzeczowym (w szczególności projektowanie instalacji OZE) z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, żąda złożenia w ofercie stosownych dowodów w zakresie niezbędnym do udowodnienia, iż wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania danego zamówienia, w zależności od okoliczności przypadku, z którego korzysta wykonawca. Dowodami tymi mogą być dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca celem udowodnienia faktycznego, czynnego korzystania z zasobów innych podmiotów w szczególności może przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zawierające odpowiednio do okoliczności przypadku, z którego korzysta wykonawca informacje określone w powyższych podpunktach od a) do d). Pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia musi zawierać poniższy zapis: Ja (my) niżej podpisani jesteśmy w pełni świadomi solidnej odpowiedzialności z Wykonawcą tj. firmą ............................... za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów wskazanych w niniejszym dokumencie, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę (ponosimy) winy. Jeżeli w ocenie zamawiającego informacje będą niewystarczające tj. zamawiający uzna, iż wykonawca w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu zażąda, odpowiednio do okoliczności, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp odpowiednich dokumentów od wykonawcy. 2) Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom wg. załącznika nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - doświadczenie Wykonawcy - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ i załączniki można uzyskać, na wniosek wykonawcy, na warunkach określonych w art.42 ust.2 ustawy pzp w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok.216..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Miasto Chełmno planuje ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwziecia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

SIWZ (194kB) pdf

Załączniki 1-8 (342kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (5 maja 2015, 12:09:05)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (3 czerwca 2015, 09:15:05)
Zmieniono: wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 711

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij