Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.271.1.2014.DB
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010,Nr 113, poz.759 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia niniejszym pismem o wyborze oferty i terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: Do przetargu przystąpił jeden oferent - Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji z następującymi warunkami: - liczba punktów -100, - termin zawarcia umowy: po 1 grudnia 2014 roku, -oferta uzyskała maksymalną ilość punktów-100,00 za cenę ofertową i w związku z tym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (399kB) pdf

Odpowiedź Zamawiającego na zapytania do SIWZ z dnia 20.11.2014r.

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytania do SIWZ (577kB) pdf

Chełmno: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018
Numer ogłoszenia: 236591 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018 polegającej na: 1.1. Otwarciu i prowadzeniu 73 rachunków bankowych w PLN; 1.2. Realizacji poleceń przelewów; 1.3. Przyjmowaniu wpłat bankowych; 1.4. Dokonywaniu wpłat i wypłat gotówkowych; 1.5. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym; 1.6. Bieżącym dostarczaniu dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych; 1.7. Obsłudze wypłat zasiłków przyznawanych przez MOPS. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawcy zapewnią w granicach administracyjnych miasta Chełmna obsługę kasową dla świadczeń wypłacanych przez MOPS 2) Wykonawcy zaoferują, że odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR - 1M powiększonej o marżę banku; 3) Wykonawcy dostarczą i zainstalują w Urzędzie Miasta w Chełmnie - w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy program typu Home Banking - elektroniczna obsługa bankowa lub inny o parametrach identycznych lub wyższych, spełniający wymogi określone przez Zamawiającego w części II SIWZ oraz bezpłatnie przeszkolą pracowników w zakresie obsługi ww. programu Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmno oraz budżetów 11 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmno polegającej na: 1.1. Otwarciu i prowadzeniu 73 rachunków bankowych w PLN 1.2. Realizacji poleceń przelewów, 1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 1.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 1.5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty, 1.6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu na rachunku bieżącym, 1.7. Bieżące dostarczanie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, 1.8. Obsłudze wypłat świadczeń z MOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej urzędu dla świadczeniobiorców MOPS 1.9. Dostęp do usług świadczonych przez Bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking -elektronicznej obsługi bankowej( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi: 1.9.1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpiecznie szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające Zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach. 1.9.2. Bank umożliwia składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking następujących operacji dotyczących jego rachunków: 1.9.2.1. sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych, 1.9.2.2. zlecanie przelewów wewnętrznych, 1.9.2.3. zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki, 1.9.2.4. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, 1.9.2.5. składanie przelewów z odroczonym terminem płatności, 1.9.2.6. wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma, 1.9.2.7. zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN, 1.9.2.8. zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30 2. Informacja o Gminie Miasta Chełmna, jej jednostkach organizacyjnych i aktualnie posiadanych rachunkach: 2.1. Informacja o Gminie: 2.1.1. Budżet Gminy Miasta Chełmno na rok 2014 zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17.10.2014 roku wynosi: -dochody: 52 156 192,62zł, -wydatki: 52 677 209,62zł, 2.1.2. Limit kredytu dla Gminy w rachunku bieżącym na rok 2014-1 000 000,00zł 2.2. Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 2.2.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie, 2.2.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, 2.2.3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie, 2.2.4. Gimnazjum nr 1 w Chełmnie, 2.2.5. Gimnazjum nr 2 w Chełmnie, 2.2.6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, 2.2.7. Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie, 2.2.8. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, 2.2.9. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie, 2.2.10. Miejskie Przedszkole nr 2 w Chełmnie,14 2.2.11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, 3. Informacja o posiadanych rachunkach: 3.1. Gmina Miasto Chełmno prowadzi 73 rachunki bankowe wg stanu na dzień 20.10.2014, 4. Informacja dotycząca dokonywanych przelewów: 4.1. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej wysyłanych do innych banków - 130 668 szt, 4.2. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej do innych banków - 144szt, 4.3. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej w tym samym banku - 42 252szt, 4.4. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej w tym samym banku - 288szt. 4.5. polecenia przelewów złożone do godziny 14:30 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego. Uwaga.: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z póź. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie, że Bank zapewni w granicach administracyjnych miasta Chełmna obsługę kasową dla świadczeń wypłacanych przez MOPS - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym w skali roku (liczone od WIBID-uT/N z 31 października 2014r +/- marża banku) - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno Biuro Informacji Publicznej - pokój nr 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumentacja do pobrania
SIWZ (118kB) pdf
Załączniki do SIWZ (80kB) pdf
Sprawozdanie RB-Z za I półrocze 2014 (95kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2014 (355kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I półrocze 2014 (827kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I półrocze 2014 (1270kB) pdf
Opinia RIO w Bydgoszczy w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za I półrocze 2014 (162kB) pdf

Opublikował: Paweł Dąbrowski (13 listopada 2014, 13:12:31)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (2 grudnia 2014, 08:53:35)
Zmieniono: wprowadzono zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 919

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij