Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2014.MM
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 21 listopada 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania część I - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PKP Energetyka - Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, część II - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (51kB) pdfUWAGA!

Dnia 16.10.2014r. do tut. urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe:
Zapytanie i odpowiedź (1060kB) pdf

W związku z zapytaniem, Zamawiający zmienia treść SIWZ
SIWZ po zmianach (271kB) pdf
Umowa i załączniki do umowy po zmianach (60kB) plik

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.UWAGA!!!


W związku z analizą prawną pytań dotyczących zamówienia, Zamawiający nie był w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie we właściwym terminie, co spowodowało zmianę terminu składania ofert na dzień 21.11.2014 r.UWAGA!!!

Dnia 06.10.2014r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe o treści:

Sub: Supply of electricity to the facilities and the needs of road lighting for the municipality city chelmno.
Tender No.: 334894-2014
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase 
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.


Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Gmina Miasto Chełmno, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, iż zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.,U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert”.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim”.
Wobec powyższego informujemy, że pismo w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w języku polskim. Po otrzymaniu takiego pisma Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


03/10/2014    S190    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Chełmno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa2014/S 190-334894Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktoweGmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Osoba do kontaktów: Marlena Malesińska
86-200 Chełmno
POLSKA
Tel.: +48 566771731
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.chelmno.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)I.2)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: takChełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40A
86-200 Chełmno
POLSKAMiejska Biblioteka Publiczna
Al. 3 Maja 2
86-200 Chełmno
POLSKAMuzeum Ziemi Chełmińskiej
Rynek 28
86-200 Chełmno
POLSKASekcja II: Przedmiot zamówieniaII.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługDostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 86-200 Chełmno
Kod NUTS PL6,PL61II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2016 dla potrzeb:
1.1. Część I - Obiektów innych niż oświetlenie drogowe - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe;
1.2. Część II - Oświetlenia drogowego - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
2. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) z ENERGA Operator S.A.
3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)09300000II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Dane dotyczące Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 szt./ rocznie.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 701,65 kW/ rocznie.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1.087,06 MWh/rocznie.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej - obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1A do SIWA.
Dane do Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużyta energię elektryczną 57 szt./rocznie.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 468,00 kW/rocznie.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 986,47 MWh/rocznie.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 352 404,40 PLN
II.2.2)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016
Informacje o częściach zamówieniaCzęść nr: 1 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe.1)Krótki opis Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)093000003)Wielkość lub zakres 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 szt./rocznie.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 701,65 kW./rocznie.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1.087,06 MWh/ rocznie.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 719 043,44 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 2 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.1)Krótki opis Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)093000003)Wielkość lub zakres 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 57 szt./rocznie.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 468,00 kW/rocznie.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 986,47 MWh/rocznie.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 633 360,96 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Wymagania dotyczące wadium - dotyczy Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wspólne wymagania dotyczące wadium - dotyczy zarówno Części I. i II. zamówienia:
3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobligowany jest on do wniesienia wadium w łącznej wysokości 20000.00 zł.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium może zostać wniesione w jednej z powyższych form:
a. Pieniądzu;
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. Gwarancjach bankowych;
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
Gmina Miasto Chełmno
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 - z dopiskiem dotyczy Części I zamówienia
Gmina Miasto Chełmno
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 - z dopiskiem dotyczy Części II zamówienia
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.10. SIWA Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofert przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia (Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh.
2. O udzielenie zamówienia (Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzi wykonanie:
sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zarówno dla Części I jak i Części II) będzie dokonywana na zasadzie spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w pkt VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A (i/lub) 5B do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w pkt VI SIWZ.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jeżeli nie wskazano, że dany dokument lub oświadczenie dotyczy wykonawców ubiegających się o udzielenie Części I. lub II. zamówienia, należy przyjąć że obowiązek dostarczenia dokumentu, oświadczenia dotyczy odrębnie każdej części zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V. SIWZ Wykonawca przedłoży:
a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe,
i/lub
c. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
d. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w pkt VI. 2. SIWZ.
e. Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7A, 8A lub załącznik 7B,7B,
f. dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedłoży – dotyczy wykonawców ubiegających się o Część I. i/lub Część II. zamówienia:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10,11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt VI.2. lit. e) i g) SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
d. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10,11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt VI.2. SIWZ (za wyjątkiem oświadczenia określonego w punkcie VI.2. a), które może być złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),
b. wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaIII.2.3)Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie:
sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh - część I zamówienia , sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1000 MWh - część II zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduIII.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: ProceduraIV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówieniaNajniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: GM-OŚ.271.17.2014.MM
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoDokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu14.11.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniupolski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 14.11.2014 - 11:00
Miejscowość: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2016 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkoweVI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeUrząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800VI.4.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańUrząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:30.9.2014

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (271kB) pdf
Umowa i załączniki (60kB) plik

Opublikował: Marlena Malesińska (6 października 2014, 13:51:02)

Ostatnia zmiana: Marlena Malesińska (2 grudnia 2014, 13:56:26)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 859

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij