Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów iKanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2014
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 24 września 2014  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  Chełmno, dnia 14. 10. 2014 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2014 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY 
  
  
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, iż w związku z zaistnieniem okoliczności z art. 94 ust 3 tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie”  część 1 Dworcowa 9a - Remont dachu, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert: 
  
Dane wybranej oferty: 
Wykonawca: 
Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11A 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 8308,61 zł, (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 79,00 
  
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2). 

Chełmno, dnia 02. 10. 2014 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2014 
  
           
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie”. 
  
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). 
  
Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). 
  

 W części 1 Dworcowa 9a - Remont dachu, 
  
Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski, Mały Rudnik 5A, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 6562,99 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  

W Części 2 Wodna 10 - Remont dachu, 
  
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Zakład Dekarsko – Murarski Waldemar Towścik ul. Morelowa 17 86-200 Chełmno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 36100,44 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
  
W części 3 Wodna 10 – Remont elewacji, 
  
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Zakład Dekarsko – Murarski Waldemar Towścik ul. Morelowa 17 86-200 Chełmno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 14465,10 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
  
W części 4 Biskupia 14 – Remont dachu, 
  
Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11A, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 34979,85 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
   
W części 5 Dominikańska 1 – Remont dachu, 
  
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Zakład Dekarsko – Murarski Waldemar Towścik ul. Morelowa 17 86-200 Chełmno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 27227,87 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
W części 6 Dominikańska 1 – Remont elewacji, 

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Zakład Dekarsko – Murarski Waldemar Towścik ul. Morelowa 17 86-200 Chełmno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 25517,75 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
  
  
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.UZASADNIENIE Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.     

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2). 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Ogłasza przetarg nieograniczony 
na roboty budowlane pod nazwą: 

Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie. 

Przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) 
  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji , 
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 056 6864933, faks 056 6864933. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje: 

Remont dachów i elewacji budynków w Chełmnie przy ulicach: 

a) Część 1 Dworcowa 9a - Remont dachu, 
b) Część 2 Wodna 10 - Remont dachu, 
c) Część 3 Wodna 10 - Remont elewacji, 
d) Część 4 Biskupia 14 - Remont dachu, 
e) Część 5 Dominikańska 1 - Remont dachu, 
f) Część 6 Dominikańska 1 - Remont elewacji, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót poszczególnych części stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
·         Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z u.p.z.p. i warunkami umowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Odpowiednio dla: 

a) Część 1 Dworcowa 9a - Remont dachu, - 200,00 zł 
b) Część 2 Wodna 10 - Remont dachu, - 1000,00 zł 
c) Część 3 Wodna 10 - Remont elewacji, - 400,00 zł 
d) Część 4 Biskupia 14 - Remont dachu, - 800,00 zł 
e) Część 5 Dominikańska 1 - Remont dachu, - 700,00 zł 
f) Część 6 Dominikańska 1 - Remont elewacji, - 800,00 zł 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
·         III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) dowód wniesienia wadium, 
2) kosztorys ofertowy, 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
1) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków meteorologicznych lub skutków działań losowych i siły wyższej termin wykonania robót może zostać przedłużony o okres w którym przedmiot umowy nie mógł być wykonywany jednak nie dłużej niż o 20 dni, 
2) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania przewiduje się możliwość przesunięcia terminu realizacji jednak nie dłużej niż o 20 dni,. 
3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
5) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
6) zmiany w zakresie wynagrodzenia tj. w przypadku gdy zmiana wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 
Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno. 

IV.4.4) Termin składania ofert: 

24.09.2014 godzina 10:00, 

miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 Dworcowa 9a - Remont dachu,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: Remont poszycia dachu. Adres budowy: ul. Dworcowa nr 9A, 86-200 Chełmno. Rodzaj robót: roboty budowlane - remont papowego poszycia dachu.. 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 Wodna 10 - Remont dachu,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: remont pokrycia dachu. Adres budowy: ul. Wodna 10, 86-200 Chełmno. Rodzaj robót: roboty dekarskie.. 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 Wodna 10 - Remont elewacji,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: Remont elewacji Adres budowy: ul. Wodna 10, 86-200 Chełmno Rodzaj robót: Roboty budowlana elewacyjne. 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 Biskupia 14 - Remont dachu,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: Częściowy remont dachu Adres budowy: ul. Biskupia nr 14, 86-200 Chełmno Rodzaj robót: Roboty dekarskie - część niższa budynku od strony ul. Biskupiej (dwa spady). 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 Dominikańska 1 - Remont dachu,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu. Adres budowy: ul. Dominikańska 1, 86-200 Chełmno Rodzaj robót: roboty dekarskie - remont pokrycia dachu. 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 Dominikańska 1 - Remont elewacji,. 
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa budowy: Remont elewacji. Adres budowy: ul. Dominikańska 1, 86-200 Chełmno. Rodzaj robót: roboty budowlane - remont elewacji budynku. 
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1. 
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2014. 
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
  
  
SEKCJA V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 
86 – 200 Chełmno 
W dniu 24 września 2014 r. o godz. 10:30 

SEKCJA VI.  Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

w sprawach technicznych: 
Adam Maćkowski i Łukasz Lolo. 
e-mail:.nieruchomości@zwik.chelmno.pl; 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 
tel. (056) 674 07 31 fax 056 686 49 33 
  
w sprawach procedury przetargowej: 
Bogusław Cacałowski, 
e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl; 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 
tel. (056) 686 04 10 fax 056 686 49 33 
  
SEKCJA VII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2014 r. Numer ogłoszenia: 298658 - 2014; 


Opublikował: Bogusław Cacałowski (8 września 2014, 18:01:22)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (23 października 2014, 07:55:01)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1111

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij