Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 289/4 o pow. 4638 m2 i działka nr 209/20 o pow. 504 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe, zapisanych w KW TO1C/00024347/2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.6.2014.EA-B
wartość: 250.000 zł
termin składania ofert: 10 października 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Chełmno, dnia  29.08.2014 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
  w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. 2014.518 z późn.zm./ i art. 41 ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U. 2011.177. 1054 z późn.zm./
                                                 II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako  działka  nr 289/4  o pow. 4638 m2
 i  działka nr 209/20 o pow. 504 m2, położonych  w  Chełmnie  przy  ul. Planty Kolejowe, zapisanych w KW TO1C/00024347/2, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny usług i dróg / jednostka strukturalna 7E1U,7E01KDL,7E01KDZ,7E01KDD /.
Nieruchomość nie jest obciążona.
                            Cena wywoławcza  250.000 zł  /brutto/
            Przetarg na w/w działki  odbędzie się w dniu  10 października 2014  roku  o godz. 9.00  w sali  nr  204  Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa      w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 25.000  zł .
     Wadium   należy  wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029 najpóźniej w dniu      6 października 2014 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Potwierdzony dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/ Dz.U.2004. 207.  2108 z późn.zm. / oraz Zarządzeniem Nr  71 /2014  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia     14 kwietnia 2014 roku.
I przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.07.2014 r i zakończył sie wynikiem negatywnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
  -w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku  spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
     Uczestnikowi, który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu   o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2014.518 z późn.zm../ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie .
Termin zagospodarowania w/w nieruchomości wynosi  2 lata , w tym czasie nowonabywca zobowiązuje się do zabudowy w/w nieruchomości, za który uważa się zakończenie zabudowy  tj. wybudowanie budynku/ budynków/ w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania nowonabywca zobowiąże się wypłacić Gminie Miasta Chełmna tytułem kary umownej kwotę 70.000 zł /siedemdziesiąttysięcyzł/, ustanawiając na nabywanym prawie użytkowania wieczystego hipotekę w w/w wysokości.  
      Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela nieruchomości,  płatnych w terminie do dnia  31 marca każdego roku z góry za dany rok tj. kwotę 44.889 zł. Burmistrz Miasta Chełmna w dniu
14 maja 2014 r wystąpił o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 w/w ustawy  wynosi 3 % . Wysokość opłaty rocznej             z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej  nieruchomości ulegnie zmianie - art. 77 w/w ustawy. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości za 2014 r została uiszczona, w przypadku sprzedaży w/w prawa nowonabywca będzie zobowiązany do jej uiszczenia proporcjonalnie  za 2014 rok na konto Urzędu Miasta     w Chełmnie. Wysokość opłaty zostanie ustalona na dzień sporządzenia aktu notarialnego.
    Zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy  Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega  prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.           56677-17-58, 56677-17-48, fax 56677-17-74  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .
 
                                                                  Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
                                                                 
 
 
 
                                                          

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (29 sierpnia 2014, 11:39:24)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (15 stycznia 2015, 11:32:49)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij