Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3.2014.EA-B.
wartość: 30.000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 
Chełmno, dnia  15.07 .2014 roku 
                                                        
O G Ł O S Z E N I E   
Burmistrz Miasta Chełmna 
 ogłasza 

 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia      21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2014.518 z późn. zm./ 
II przetarg ustny nieograniczony 
polegający na sprzedaży  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka  nr 471/34 o  pow. 751m2, położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisanej   w KW TO1C/00013304/9, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna  9 K1MN/. 
                            Cena wywoławcza wynosi  30 .000 zł  brutto 
Cena  zawiera  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2011. 177.1054   z późn.zm./. Nieruchomość nie jest obciążona. 
Przetarg  na w/w nieruchomość  odbędzie się  w dniu 26 sierpnia  2014 roku  o godz. 9.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 3.000 zł . Wadium  w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia 20  sierpnia 2014 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy
w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Przetarg odbędzie się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. 
Osoby przystępujące do  przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się  z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta dotyczącej nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. 
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2004. 207. 2108  z późn.zm./ oraz Zarządzenie  Nr 45  /2014  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 3 marca 2014 roku. 
W dniu 30.05.2014 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. 
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej : 
-dowód wpłaty wadium, 
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, 
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 
  -w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych . 
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu,  burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego. 
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony 
w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. 2040.518 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie. 
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  
 z ważnych powodów. 
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.  56 677-17-58  lub   56  677-17-48 . 
  
                                                                                      BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
                                                                                              Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (16 lipca 2014, 09:03:34)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (28 sierpnia 2014, 09:11:34)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 635

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij