Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka: 1) nr 144/2 o pow.1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej 2)nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Słowiczej , 3) nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej 15

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.10-12.2014. EA-B
wartość: 1) 40.000 zł , 2) 70.000 zł, 3) 100.000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystapił do przetargów 
Chełmno, dnia 15.07 .2014 roku 

O G Ł O S Z E N I E   
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 


 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2014.518 z późn. zm./ 

I przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 

1)działka  nr 144/2 o  pow. 1034  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisana w KW TO1C/00020806/0, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna C18MN/. 
Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł   /w tym 23% VAT/. 

2)działka  nr 279/9 o  pow. 1323  m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Słowiczej, zapisana w KW TO1C/00027271/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlu / jednostka strukturalna   J 10 UH /. 
Cena wywoławcza wynosi 70.000 zł   /w tym 23% VAT/. 

3)działki  nr 75/1 o  pow. 3198  m2 ,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Wiklinowej 15, zapisana w KW TO1C/00026065/5, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy o funkcji  mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna         D 12 MN/.        Cena wywoławcza wynosi 100.000 zł   /w tym 23% VAT/. 

Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2011. 177.1054   z późn.zm./. 

Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 144/2,  odbędzie się   w dniu
 26 sierpnia  2014 roku  o godz. 10.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 4.000 zł . 

Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 279/9,  odbędzie się  w dniu
26 sierpnia  2014 roku  o godz. 10.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 7.000 zł . 

Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 3)  tj. działkę nr 75/1,  odbędzie się                      w dniu 26 sierpnia  2014 roku  o godz. 11.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj. 10.000 zł . 

Wadia na poszczególne nieruchomości  w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia  20 sierpnia 2014 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                                                                                                                                                  
W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. 
  
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się    z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone. 

Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2004. 207. 2108  z późn.zm./ oraz Zarządzenia : Nr 63/2012, Nr 64/2013, Nr 65/2013 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia  11 marca 2013 roku. 
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej : 
-dowód wpłaty wadium, 
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, 
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych . 
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego. 
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony
 w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r                       o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2014.518 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie. 
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
         
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.  56 677-17-58  lub   56 677-17-48 , fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -  14:15. 

                                                                  BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA 
  
                                                                          Mariusz Kędzierski 

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (15 lipca 2014, 09:45:51)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (28 sierpnia 2014, 09:09:00)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij