Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/1 o pow. 347 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Dominikańskiej 16 B

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.5.2014.LR
wartość: 25.000 zł
termin składania ofert: 10 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: nabywcą nieruchomości został Bank Spółdzielczy w Chełmnie za cenę 43.000,00 zł. 
                                                                                                                             Chełmno, 27.05.2014
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz  Miasta  Chełmna
ogłasza
 
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia              21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U.2014.518/  
 
I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 209/1 o pow. 0,0347 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Dominikańskiej 16B, zapisanej w KW TO1C/00026890/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmno, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na teren zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /jednostka strukturalna A 2/1 MW/.
Na w/w działce znajdują się pozostałości dawnej zabudowy w postaci ruin murów, które nie przedstawiają żadnej wartości gospodarczej.
Do działki nr 209/1 ustanowiona jest służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przechodzenia i przejazdu przez działkę nr 209/2 istniejącym wjazdem.
 
Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł /w tym 23% VAT/.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /tj.Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm./ w/w sprzedaż opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona.
Przetarg na działkę nr 209/1 odbędzie się w dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.500,00 zł.
Wadium w formie przelewu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029, najpóźniej do dnia 04 lipca 2014 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym gruntu będącego przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie /Dz.U.2004.207.2108 z późn.zm/ oraz zarządzeniem nr 70/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 08 kwietnia 2014 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygrywa przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony          w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U.2014.518/ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, pokój nr 111, tel.56 677 17 48 lub 513 090 318.
 
                                                                                  Burmistrz Miasta Chełmna
 
                                                                                        Mariusz Kędzierski

Opublikował: Leokadia Ratajczyk (27 maja 2014, 13:52:22)

Ostatnia zmiana: Leokadia Ratajczyk (15 stycznia 2015, 11:43:28)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1004

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij