Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1)działka nr 471/34 o pow. 751 m2 i 2) działka nr 471/35 o pow. 808 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-4.2014.EA-B
wartość: 1)30.000 zł 2) 35.000 zł
termin składania ofert: 30 maja 2014  09:00
wynik postępowania: nabywcą działki nr 471/35 o pow. 808 m2 przy ul. Konwaliowej został Michał Bobin za cenę 35.350 zł, przetarg na działkę nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej zakończył się wynikiem negatywnym Burmistrz Miasta Chełmna  

ogłasza  w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2010.102. 651 z późn. zm./ 

 I przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako:   

1)działka  nr 471/34 o  pow. 751m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisana w KW TO1C/00013304/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna  9 K1MN/.
Cena wywoławcza wynosi  30.000 zł  brutto   

2)działka nr 471/35 o pow. 808 m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisana w KW TO1C/00013304/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
Cena wywoławcza wynosi  35.000 zł  brutto   

Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2011. 177.1054   z późn.zm./. Nieruchomości nie są obciążone.Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 471/34,  odbędzie się w dniu 30 maja  2014 roku  o godz. 9.00 .
 Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 3000 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 471/35,  odbędzie się  w dniu 30 maja 2014 roku  o godz. 9.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 3500 zł .     

Wadium na poszczególne nieruchomości  w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.05.2014 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się z zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
Przetargi przeprowadzone będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2004. 207. 2108  z późn.zm./ oraz Zarządzenia : Nr 45  /2014 i Nr  46/2014  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 3 marca 2014 roku. 

Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej : 
-dowód wpłaty wadium, 
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, 
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.           

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu,  burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.           
Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego. Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.      

Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. 2010. 102. 651 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.      
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. ( 56) 677-17-58  lub  ( 56 ) 677-17-48 .                                              

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA  Mariusz Kędzierski 

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (23 kwietnia 2014, 11:31:34)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (30 maja 2014, 09:45:08)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 718

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij