Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

„Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2014  10:30
wynik postępowania: I. Dot. Części I – Zajęcia edukacyjne. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 709 ze zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1 Oferta Nr 1: Oferta konsorcjum w składzie: 1. CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz sp.j. ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 2. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków kryterium cena oferowana – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy. II. Dot. Części II - Organizacja wycieczek edukacyjnych. Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 709 ze zm.), przedmiotowe postępowanie przetargowe w tej części zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  Chełmno: Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Kształtujemy naszą przyszłość, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 80087 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Kształtujemy naszą przyszłość, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Kształtujemy naszą przyszłość, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres prac obejmuje: Część I - Zajęcia edukacyjne: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10A do SIWZ; Część II - Organizacja wycieczek edukacyjnych: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10B do SIWZ; Wszystkie usługi i dostawy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami polskimi lub w przypadku ich braku z normami unijnymi. Dostarczone materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach oświaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 22.11.10.00-1, 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części I - Zajęcia edukacyjne w wysokości 4.500,00 zł. Dla II części zamówienia nie wymaga się wniesienia wadium. Wadium wnosi się w jednej lub kilku formach o których mowa w treści art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiskiem Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Kształtujemy naszą przyszłość, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Część I. W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niż gotówka, wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp, kopię należy wpiąć do oferty, oryginał załączyć osobno w tym samym opakowaniu co ofertę. Wadium musi być wniesione nie później niż termin (rozumiany jako dzień i godzina) przewidziany do złożenia oferty. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego decyduje data i godzina wpływu (uznania) wpłaty na rachunku bankowym zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (Uwaga! Warunek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców ubiegających się o Część I -Zajęcia edukacyjne przedmiotowego zamówienia): W zakresie doświadczenia Zamawiający wymaga aby wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi polegające na prowadzeniu następujących zajęć rozwijających i wyrównujących dla uczniów w szkołach publicznych: Zajęcia rozwijające: a. zajęcia z zakresu matematyki, biologii/przyrody oraz j. polskiego - dla co najmniej 3 grup uczniów (30 uczniów) z każdego przedmiotu, w wymiarze łącznym min. po 100h dla z każdego z tych przedmiotów, b. zajęcia z zakresu języka angielskiego i/lub języka niemieckiego - dla co najmniej 2 grup uczniów (24 uczniów), w wymiarze min. lOOh/grupę, c. zajęcia z zakresu technik komputerowych (TIK) dla co najmniej 4 grup uczniów (24 uczniów), w wymiarze min. lOOh/grupę , zakończonych przeprowadzeniem egzaminu ecdl/ecdl-Start lub równoważnego. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego a. warsztaty psychologiczne, logopedyczne oraz doradztwa zawodowego - dla co najmniej 3 grup (30 uczniów) z każdego rodzaju, w łącznym wymiarze min. po 100h dla z każdego z tych rodzajów zajęć.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (Uwaga! Warunek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców ubiegających się o Część I - Zajęcia edukacyjne przedmiotowego zamówienia): W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli), w ilościach wystarczających do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (Uwaga! Warunek ten dotyczy Wykonawców ubiegających się o Część I - Zajęcia edukacyjne oraz Część II - Organizacja wycieczek edukacyjnych). W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych. W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 100.000,00 złotych dla I części zamówienia oraz 10.000 zł dla II części zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

(Uwaga! Poniższe zapisy dotyczą umowy na realizację Części I - Zajęcia edukacyjne): Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 6 ust. 6 projektu umowy (tj. Z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, którym Zmawiający nie może zapobiec w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania, np. klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp., zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia polegającej na zmniejszeniu ilości grup lub ilości godzin zajęć, przy zachowaniu ryczałtowych cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie) oraz § 6 ust. 7 projektu umowy (tj. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % wartości ceny wybranej oferty), 5) zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym ewentualną zmianą wynagrodzenia. 6) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 7) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. (Uwaga! Poniższe zapisy dotyczą umowy na realizację Części II - Organizacja wycieczek edukacyjnych): Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, 3) zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym ewentualną zmianą wynagrodzenia, 4) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 5) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ i załączniki można uzyskać na wniosek wykonawcy na warunkach określonych w art.42 ust.2 Ustawy Pzp w siedzibie Zamawiającego ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj.kuj-pom., pok.302,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (pokój 101)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia edukacyjne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10 A do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 22.11.10.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja wycieczek edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10B do SWIZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania:

SIWZ (415kB) pdf

załącznik 10A i 10B do SIWZ (90kB) pdfOpublikował: Marek Mackowski (11 kwietnia 2014, 12:19:46)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (23 kwietnia 2014, 09:38:58)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij