Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2014
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 11. 03. 2014 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. ul. Krasickiego 19/1, 02-611 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 429130,48 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Chełmno, dnia 11. 03. 2014 r.      Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014
  ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. 
 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). 

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. ul. Krasickiego 19/1, 02-611 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 Dane wybranej oferty: 

Cena realizacji zamówienia cena oferty: 429130,48 zł, (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100 

 Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2). 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1691kB) pdf
przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą:  
   
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Chełmno dnia 26. 02. 2014 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1392kB) pdf Załącznik nr 4 z wprowadzonymi zmianami (592kB) pdf


Chełmno dnia 26. 02. 2014 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014 PYTANIA z dnia 24. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.    PYTANIA z dnia 24. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. (2131kB) pdf            

Chełmno dnia 26. 02. 2014 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014 PYTANIA z dnia 21. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
PYTANIA z dnia 21. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. PYTANIA z dnia 21. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami (7484kB) pdf


Chełmno dnia 20. 02. 2014 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014
PYTANIA z dnia 18. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.           
PYTANIA z dnia 18. 02. 2014 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. (1413kB) pdf                                                                                


Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą: 
  
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6864933, faks 056 6864933. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem przetargu jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie - sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie określonych w Załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
2) Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do SIWZ. 
3) Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 
4) Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1562263 kWh, 
 
w tym energia rozliczana: 
 
a. całodobowo w grupie C11 22146 kWh 
b. w strefie 1 szczytowej dla grupy C12a, 2555 kWh 
c. w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy C12a, 6848 kWh 
d. w strefie 1 szczytowej dla grupy B22, 388183 kWh 
e. w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy B22, 1142531 kWh 
 
5) Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 587 kW (w sezonie letnim obniżona do 557 kW). 
6) Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w załączonym zestawieniu zbiorczym załącznik nr 3. 
7) Wykonawcy zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych punktów poboru energii. 
8) Koszty oględzin miejsc niezbędnych do kalkulacji cenowej ponosi Wykonawca.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5. 
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6000,00 zł (PLN) Słownie: sześć tysięcy złotych PLN. 
 
III.2) ZALICZKI nie dotyczy.
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania. 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
III.4.3.2) 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
III.6) INNE DOKUMENTY 
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
 
1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki załącznik Nr 2 do SIWZ; 
 
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej Zamawiającego załącznik Nr 2 do SIWZ. 
 
3. Dowód wpłacenia wadium 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
28.02.2014 godzina 10:00, 
miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 86-200 Chełmno. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
  
SEKCJA V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 
86 – 200 Chełmno 
W dniu 28 luty 2014 r. o godz. 10:30 
 
SEKCJA VI.  Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
Bogusław Cacałowski   
tel. (056) 686-04-10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. 
e-mail: wodociagi@zwik.chelmno.pl. 
 
SEKCJA VII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2014 r. Numer ogłoszenia: 55768 - 2014; 
  
Dokumentacja przetargowa do pobrania: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (302kB) pdf  
Załącznik nr 1 (208kB) pdf  
Załącznik nr 2 (213kB) pdf  
Załącznik nr 3 (360kB) pdf  
Załącznik nr 4 z wprowadzonymi zmianami (592kB) pdf
 
Załącznik nr 1 wersja edytowalna (69kB) plik
Załącznik nr 2 wersja edytowalna (35kB) plik
 Opublikował: Bogusław Cacałowski (18 lutego 2014, 09:39:16)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (11 marca 2014, 12:06:42)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij