Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, zapisanej w KW TO1C/00026058/3.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2013.EA-B.
wartość: 650.000 zł
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia  17.02.2014 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                     Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2010.102. 651  z późn. zm./
 
                                                    II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym , oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2 , położonej      w Chełmnie  przy ul.  Biskupiej 14, zapisanej w KW TO1C/00026058/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. Nieruchomość jest położona w  strefie ochrony konserwatorskiej „A”.
  W planie zagospodarowania przestrzennego miasta w/w nieruchomość znajduje się   w jednostce strukturalnej B 1 UH, UT, UK i B 2 ZN i  jest przeznaczona na tereny zabudowy o funkcji usługowej / handlu, turystyki i kultury / z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz tereny zieleni.
 
                   Cena wywoławcza  łącznie wynosi  650.000  zł /brutto/ .
 
Cena nie zawiera   podatku VAT , zgodnie z  art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia            11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2011.177. 1054 z późn.zm/.
     Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu  29 kwietnia  2014 roku o godz. 9.00   w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 65.000 zł .
    Wadium w formie przelewu   należy  wpłacić  najpóźniej w  dniu  24 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie Nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
Równocześnie sprzedający informuje, że przedmiotowa nieruchomość jest oddana w najem, który  zgodnie z umową zostanie rozwiązany za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia           w przypadku sprzedaży nieruchomości. Wypowiedzenie nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego, natomiast przekazanie nieruchomości – po upływie okresu wypowiedzenia.
                   Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U. 2004.207.210.z późn.zm./ oraz Zarządzenia  Nr 117/2013  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 2 września 2013 roku.
W dniu 14.01.2014 r odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym                               w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
      W związku z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i remontami murów obronnych, usytuowanych na działce nr 186 , nr 187 i nr 188 , obręb 1, nabywca zapewni nieodpłatny  dostęp  do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania w/w prac.
     Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r  o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2010.102.651z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111 ,tel. ( 56) 677-17-58 i ( 56 ) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl

                                                                                     BURMISTRZ Miasta Chełmna
 
                                                                                             Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (17 lutego 2014, 10:59:28)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (6 maja 2014, 14:04:19)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 718

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij