Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2013.JB
wartość: powyżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod.art. 11 ust.8
termin składania ofert: 31 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (30kB) pdf


Uwaga !

Dnia 10.12.2013r. do tut. wpłynęło zapytanie przetargowe.

Pytania i odpowiedzi. (939kB) pdf
Polska-Chełmno: Usługi w zakresie obsługi parkingów

2013/S 225-392091

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Osoba do kontaktów: Joanna Borzuchowska
86-200 Chełmno
POLSKA
Tel.: +48 566771786
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.chelmno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 86-200 Chełmno.

Kod NUTS PL61,PL,PL6

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie ustalonym przez Radę Miasta Chełmna.
2. Prowadzenie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.
3. Uzyskanie lub przedłużenie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na lokalizację urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (w tym podłączenia do sieci energetycznej).
4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
5. Uruchomienie systemu poboru opłat za parkowanie za pomocą telefonów komórkowych, który będzie funkcjonował równolegle z systemem poboru opłat za parkowanie za pomocą parkometrów.
6. Koordynowanie całości problematyki w trakcie organizacji SPP, w szczególności:
— organizacja wykonawstwa,
— koordynacja poczynań ewentualnych podwykonawców,
— dostawa i montaż wszystkich materiałów, urządzeń, potrzebnych do realizacji zamówienia,
— stosowanie przy organizowaniu SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania na podstawie odrębnych przepisów,
— wykonanie zadań związanych z zagospodarowaniem terenów parkingowych,
— wyposażenie biura SPP zgodnie z wymaganiami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712400, 90620000, 90630000, 90600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 296 436,93 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 17.2.2014. Zakończenie 16.2.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późń. zm).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
Gmina Miasto Chełmno
Bank Spółdzielczy w Chełmnie – nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem: „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Z tytułu należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym w ppkt. 1.2.
Zabezpieczenie może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 z poźn. zm.).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym – nr konta 50948600050000036120000029.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca określi w ofercie swoje wynagrodzenie wskaźnikiem procentowym.
2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie liczone poprzez mnożenie wskazanego w ofercie wskaźnika procentowego przez uzyskane wpływy z pobranych i wpłaconych na konto Zamawiającego opłat za parkowanie, opłat dodatkowych za nieuiszczenie i nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
3. Wpływy z prowadzenia SPP, od których liczony jest wskaźnik procentowy wynagrodzenia Wykonawcy wynika z:
3.1. opłat za parkowanie pojazdów w SPP, pobranych za pomocą parkometrów i telefonów komórkowych;
3.2. abonamentów;
3.3. opłat dodatkowych za nieuiszczenie i nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ma obowiązek w cenie oferty ująć wszystkie koszty, których pokrycie jest konieczne do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i prowadzeniem obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów.
6. W całym okresie trwania umowy obowiązuje wskaźnik procentowy podziału wpływów w wysokości określonej w złożonej ofercie. Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian wynagrodzenia w okresie trwania umowy.
7. Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy SIWZ w części dotyczącej przedmiotu zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem jako reprezentantem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ składają zgodnie z poniższym:
Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składają wspólnie, z tym że „oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Specyfikacji – podpisuje Pełnomocnik Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składają wszyscy oddzielnie.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum) , spełniający warunki określone w ustawie Pzp oraz SIWZ.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ).
2) posiadać wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający żąda udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie dwie usługi polegające na zorganizowaniu i obsługiwaniu płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania przez okres ciągły trwający co najmniej 12 miesięcy o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 350 i liczbie parkometrów nie mniejszej niż 15 szt.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego wykazu wykonanych usług (załącznik nr 4 SIWZ)
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający żąda udokumentowania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującym potencjałem technicznym:
— zestaw komputerowy – 2 szt.,
— aparat cyfrowy – 2 szt.,
— ręczne terminale do wystawiania zawiadomień – 2 szt.,
— stacja dokująca – 1 szt.,
— telefon, kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (potencjał techniczny) na podstawie przedstawionego wykazu narzędzi. (załącznik nr 5 do SIWZ)
Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób przewidzianych do realizacji zadania, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach strefy Płatnego Parkowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (wykaz osób) na podstawie przedstawionego wykazu (załącznik nr 9 do SIWZ)
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionej polisy oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN.
B. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia załączą do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, pkt A SIWZ, a zawarte w nich informacje będą potwierdzały, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takich okolicznościach wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
Na podstawie art. 26 ust.1 Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców:
A. Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ lub Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie A. pkt 1–7 SIWZ. Ponadto zgodnie z art. 26 ust 2b Wykonawca powinien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa w ppkt. a, c, d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a, b, c, d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe o terminach stosuje się odpowiednio.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
B. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN.
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SIWZ.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej lub Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 10 lub 11 do SIWZ.
7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 26 ust 2b Wykonawca powinien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionej polisy oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca przedstawi n/w dokumenty:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający żąda udokumentowania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującym potencjałem technicznym:
— zestaw komputerowy – 2 szt.
— aparat cyfrowy – 2 szt.
— ręczne terminale do wystawiania zawiadomień – 2 szt.
— stacja dokująca – 1 szt.
— telefon, kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (potencjał techniczny) na podstawie przedstawionego wykazu narzędzi (załącznik nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób przewidzianych do realizacji zadania, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach strefy Płatnego Parkowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu (wykaz osób) na podstawie przedstawionego wykazu (załącznik nr 9 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca przedstawi n/w dokumenty:
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GM-OŚ.271.14.2013.JB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.12.2013 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.12.2013 - 08:30

Miejscowość:

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19.11.2013


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (295kB) pdf
Projekt umowy (83kB) pdf
Uchwała (242kB) pdf
Mapka (56kB) pdf

Opublikował: Joanna Borzuchowska (20 listopada 2013, 11:56:59)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (31 grudnia 2013, 12:17:29)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1104

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij