Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 1). działka nr 144/2 om pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 przy ul. Wiklinowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-5.2013 .EA-B.
wartość: 1)60.000 zł, 2) 120.000 zł, 3) 130.000 zł.
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: każdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia 18.10 .2013 roku
                                                                   O G Ł O S Z E N I E  
                                                                   Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                          ogłasza
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2010.102. 651 z późn. zm./
                                                      III przetarg ustny nieograniczony
polegający na sprzedaży  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako:
1)działka  nr 144/2 o  pow. 1034  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisana w KW TO1C/00020806/0, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej       z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna C18MN/.
                            Cena wywoławcza wynosi 60.000 zł   /w tym 23% VAT/.
2)działka  nr 279/9 o  pow. 1323  m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Słowiczej, zapisana w KW TO1C/00027271/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlu / jednostka strukturalna   J 10 UH /.
                            Cena wywoławcza wynosi 120.000 zł   /w tym 23% VAT/.
3)działki  nr 75/1 o  pow. 3198  m2 ,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Wiklinowej 15, zapisana w KW TO1C/00026065/5, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy o funkcji  mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna         D 12 MN/.       
                             Cena wywoławcza wynosi 130.000 zł   /w tym 23% VAT/.
Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2011. 177.1054   z późn.zm./.
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 144/2,  odbędzie się                  w dniu 5 grudnia  2013 roku  o godz. 9.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5%  ceny wywoławczej tj. 3.000 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 279/9,  odbędzie się                 w dniu 5 grudnia  2013 roku o godz. 9.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5%  ceny wywoławczej tj. 6.000 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 3)  tj. działkę nr 75/1,  odbędzie się                      w dniu 5 grudnia 2013 roku  o godz. 10.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5%  ceny wywoławczej tj. 6.500 zł .
    Wadium na poszczególne nieruchomości  w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia  30 listopada 2013 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. I przetargi odbyły się w dniu 26.06.2013 r i zakończyły się wynikiem negatywnym. II przetarg odbył się 17.09.2013 r i zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się     z  zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
          Przetargi przeprowadzone będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów     z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2004. 207. 2108  z późn.zm./ oraz Zarządzenia : Nr 63/2012, Nr 64/2013, Nr 65/2013 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia  11 marca 2013 roku.
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym                                w zawiadomieniu  burmistrz przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r    o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. 2010. 102. 651 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu   z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. ( 56) 677-17-58  lub  ( 56 ) 677-17-48 .
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (18 października 2013, 09:24:53)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (3 sierpnia 2017, 13:50:09)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij