Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki nr 156/2 o pow. 2225 m2 i działki nr 166/3 o pow. 1074 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Podgórnej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2013.EA-B.
wartość: 230.000 zł
termin składania ofert: 15 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia 02.10.2013 roku
 
                                                          O G Ł O S Z E N I E
                                                    Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                Ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 i art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2010. 102 . 651 z późn. zm./.
                                             I przetarg ustny nieograniczony
  polegający na sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 156/2 o pow. 2225 m2, zapisanej   w KW TO1C/00020615/4, oraz działka  nr 166/3 o pow. 1074 m2, zapisanej w KW TO1C/00019563/4, położonych  Chełmnie przy ul. Podgórnej, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonych     w planie zagospodarowania przestrzennego  na zabudowę usługową            / jednostka strukturalna 6D1U /.
                          Cena wywoławcza wynosi 230.000 zł   /brutto/.
Cena zawiera 23 % podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku    o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2011. 177. 1054   z późn. zm./. Nieruchomość nie jest obciążona.
          Przetarg  na  w/w  nieruchomość  odbędzie  się  w  dniu  15 listopada 2013  roku
o godz. 10.00 w sali  nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 11.500 zł. Wadium  w formie przelewu  należy  wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029, najpóźniej do dniu 12.11.2013 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona, okres wypowiedzenia wynosi 1 m-c. Wypowiedzenie nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego, natomiast przekazanie nieruchomości – po upływie okresu wypowiedzenia.
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108   z późn.zm./ oraz Zarządzenie  Nr 80/2012  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia   14 czerwca 2012 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku  spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu  burmistrz przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Nabywca uiści koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na podane konto. Uczestnik przetargu, który wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
          Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r                  o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowych informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 111, tel. (56) 677-17-58 lub (56) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i ww.chelmno.pl.
 
                                                                               BURMISTRZ  MIASTA Chełmna
                                                                                      Mariusz Kędzierski
 
 
  
 
                    
 

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (2 października 2013, 09:28:09)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (3 sierpnia 2017, 13:50:45)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 987

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij