Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 915 484,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2013 rok.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: Fn.271.1.2013.DB
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 3 października 2013  11:00
wynik postępowania: wynik postępowania w pliku do pobrania na dole  
ROZDZIAŁ I – Informacje ogólne.
1. Informacje o zamawiającym.
Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
ul.  Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 0-56 677-17-38 fax. 0-56 677-17-74
E-mail um@chelmno.pl
NIP 875-10-03-167
Regon 871118483
Płatnik VAT – tak
 
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg jest organizowany w formie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907).
 
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
a. P. Danuta Brzezińska – tel. 056 677-17-28
b. P. Karolina Sztylc – Tel. 056 677-17-70
 
4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów .
Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty należy przekazywać za pomocą faxu oraz pocztą .
Numer faxu - 0-56 677-17-74
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
 
6. Informacja o o składaniu ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
 
7. Informacja o składaniu ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia.
 
8. Informacja o podwykonawcach.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określona część zamówienia podwykonawcom zobowiązany
jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Zamawiający nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
 
ROZDZIAŁ II – Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Postać oferty.
Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją tj. dokumenty uwiarygodniające, wypełnione załączniki itp. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. Każdy oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
 
2. Opakowanie i oznakowanie oferty.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej  i dokładnie zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
„Oferta przetargowa na udzielenie kredytu długoterminowego”
Nie otwierać przed dniem 3 października 2013 roku  godz. 11:00”.
 
3.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych poniżej.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił.
c. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
 
Dokumenty wymagane:
a. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
b. Oświadczenie Wykonawcy,  że  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Inne dokumenty
h. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – stosownie do art. 23 ust. 4 – umowy regulującej współprace tych podmiotów.
i. Oferta konsorcjum musi spełniać następujące wymagania- zawierać odrębne i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony- to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum.
j. Jeżeli oferta będzie podpisywana przez dyrektorów oddziałów, którzy nie są członkami zarządu lub prokurentami, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania banku.
k. Projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu.
l. Dowód wpłaty wadium lub oryginał innego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
m.Formularz ofertowy.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
Forma dokumentów:
a. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
b. Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 
4. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Oferent powinien wyliczyć koszt całego kredytu, który stanowi suma wartości odsetek przeliczonych na złote ( odsetki winny być liczone wg stawki WIBOR 1 M na dzień 30.09.2013 r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki WIBOR) dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu.
 
ROZDZIAŁ III – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915 484,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100 ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2013 rok.
 
1) wypłata całości kredytu w jednej transzy w dniu podpisania umowy,
2) spłata kredytu nastąpi w ciągu sześciu lat od momentu podpisania umowy, z okresem
karencji w spłacie kapitału, w kwartalnych ratach, każda po 43 594,00zł, a pierwsza w kwocie
 43 604,00zł (spłata I raty 31.12.2014),
3) karencja liczona od następnego miesiąca po podpisaniu umowy, (dla potrzeb przeliczenia kredytu podpisanie umowy i uruchomienie kredytu w dniu 29 października 2013 roku, a karencja liczona będzie od daty uruchomienia kredytu do 30 grudnia 2014r.),
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość jednokrotnego przesunięcia spłaty kredytu na okres max 6 miesięcy w ramach okresu kredytowania,
5) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów),
6) bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconego kredytu,
7) bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu,
8) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
9) poza kwotami określonymi w Formularzu Oferty Bank nie naliczy żadnych innych opłat i prowizji,
10) okres kredytowania od października 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku (dla celów ofertowych),
11)oprocentowanie wykorzystanego kredytu ustala się na podstawie zmiennej stopy oprocentowania WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych plus własna marża bankowa w %,
12) odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane przez Bank miesięcznie,
13) oprocentowanie kredytu wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
14) Bank nie będzie pobierał prowizji od kwoty wcześniejszej i większej spłaty kredytu lub jego części ustalonej w umowie,
15) uznaje się, że jeżeli dzień jakiejkolwiek spłaty wynikającej z niniejszej umowy nie będzie dniem roboczym, wtedy wymagana płatność uznana będzie za dokonaną w najbliższym w dniu roboczym,
16) oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych,
17) rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą będą prowadzone w PLN,
18) odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane i płatne w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31.10.2013 roku,
19) w podpisanej umowie stawka odsetek liczona będzie wg stawki WIBOR 1M na ostatni dzień każdego miesiąca,
20) raty kapitałowe po okresie karencji będą płatne w terminach płatności odsetek, bez dodatkowych  opłat i prowizji
21) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365 dni,
22) zabezpieczenie - weksel in blanco (Przedstawiciele Gminy Miasta Chełmna w osobach Burmistrza Miasta  Chełmna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Chełmna podpiszą  oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz deklarację wekslową wystawioną przez Bank),
23) dla celów przeliczeniowych przyjmuje się oprocentowanie kredytu wg stawki: WIBOR 1M na dzień 30.09.2013r. z wyszczególnieniem marży banku ...........%,
24) nie dopuszcza się naliczenia prowizji i innych opłat od wypłaty udzielonego kredytu.
 
 ROZDZIAŁ IV – Termin wykonania zamówienia.
Udzielenie kredytu  do 29 października 2013 roku, spłata kredytu w ciągu 6 lat od momentu podpisania Umowy (ostateczny termin spłaty kredytu 31 grudnia 2019 r.)  z okresem karencji w spłacie kapitału tj. 30.10.2013-30.12.2014 r.
 
ROZDZIAŁ V – Opis sposobu oceny ofert i wyboru wykonawcy.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena.
Opis kryterium:
a) cena – oferta o najniższej cenie uzyska max. 10 pkt., kolejnym oferentom
przyznawane będą punkty wg następującego wzoru :
 
         Wn
K = --------- x 10
         Wo
 
gdzie :
K - ilość przyznanych punktów danej ofercie,
Wn - cena najtańszej oferty - koszt kredytu, który obejmuje wartość odsetek przeliczonych na złote ( odsetki winny być liczone wg stawki WIBOR 1 M na dzień 30.09.2013r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki WIBOR) dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu.
 
Wo - cena ocenianej oferty - koszt kredytu, który obejmuje wartość odsetek przeliczonych na złote
(odsetki winny być liczone wg  stawki WIBOR 1M na dzień 30.09.2013 r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki WIBOR) dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu.
 
ROZDZIAŁ VI – Termin związania ofertą.
 
Zamawiający wymagać będzie od oferentów przystępujących do przetargu złożenia oświadczenia
o związaniu treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
ROZDZIAŁ VII – Wadium
 
1.Przystępując do przetargu każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)- dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
 
2. Wadium można wnieść w kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na konto :
Urzędu  Miasta Chełmno prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie o numerze:
50 9486 0005 0000 0361 2000 0029
z dopiskiem „Wadium na przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego”.
 
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
 
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Chełmna  ul.  Dworcowa 1  w Biurze Informacji Publicznej pokój nr 101 lub dołączyć do oferty.
 
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 
ROZDZIAŁ VIII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 
W postępowaniu nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
ROZDZIAŁ IX – Termin i miejsce składania ofert.
 
Oferty należy składać na adres podany w Rozdziale I, punkt 1 niniejszej specyfikacji, nie później
niż  do dnia 3 października 2013 r. do godz. 11:00 . Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Miasta Chełmna do dnia 3.10.2013 r do godz. 11:00.
 
ROZDZIAŁ X – Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna  przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie w pokoju nr 204 na pierwszym piętrze w dniu 3.10.2013 r. o godz. 11:15.
Otwarcie ofert jest jawne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Przed otwarciem  ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy oferentów oraz koszt kredytu. Oferty, których opakowania zewnętrzne i wewnętrzne były naruszone będą traktowane, jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty wycofane zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania opakowania wewnętrznego. W przypadku złożenia ofert zamiennych oferta pierwotna zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej.
 
ROZDZIAŁ XI – Tryb ogłoszenia wyników przetargu i tryb zawarcia umowy.
 
1. Wybór oferty.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium określonego w Rozdziale V niniejszej specyfikacji.
 
2. Ogłoszenie wyników przetargu.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty o wynikach przetargu zostaną zawiadomieni wykonawcy, którzy złożyli oferty . Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również niezwłocznie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna oraz zamieszczona na stronie internetowej.
 
 3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.
Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
 
4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył proponowany wzór umowy na udzielenie i obsługę kredytu bankowego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wzór umowy powinien zawierać wszystkie istotne zapisy wynikające z SIWZ. W treści umowy Wykonawca zawrze następujące postanowienia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
 
ROZDZIAŁ XII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskiwaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
 
ROZDZIAŁ XIII –Postanowienia końcowe.
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm. ).
 
                                                                                                                                
Wykaz załączonych dokumentów:
 
1. budżet Miasta Chełmna na 2012 rok wraz z uchwałą,
2. uchwała RIO w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3. uchwała  RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmno za 2012 rok,
4. uchwała  Rady Miasta Chełmna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna z wykonania budżetu gminy miasta Chełmna za 2012 rok,
5. informację z wykonania budżetu Miasta Chełmna za 2012 r
6. sprawozdania za rok 2012r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP,
7. uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok,
8. budżet Miasta Chełmna na 2013 rok wraz z uchwałą,
9. uchwała RIO  w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2019,
10. wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmna na lata 2013– 2019 wraz z uchwałą,
11. sprawozdania na 31.03.2013, 30.06.2013r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,
12. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach,
13. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek dla Urzędu Miasta Chełmno i Gminy Miasta Chełmno,
14. zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Chełmna,
15. uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta,
16. decyzja NIP dla Urzędu Miasta Chełmno i Gminy Miasta Chełmno,
17. zaświadczenie Regon dla Urzędu Miasta Chełmno i Gminy Miasta Chełmno,
18. uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Miasta Chełmna z 10.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta  na rok 2013 ( upoważnienie dla Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu),
19. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Miasto Chełmno,
20. opinia banku, który prowadzi obsługę bankową.

Do pobrania:

SIWZ (31kB) word
pozostałe załączniki

wyjasnienia z dnia 26.09.2013 (1158kB) pdf
uchwała RIO z 13.09.2013 (175kB) pdf

wynik postępowania (628kB) pdf

Opublikował: Przemysław Małkowski (17 września 2013, 15:27:58)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (4 października 2013, 11:18:09)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij