Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 o pow. 193,95 m2, położonego w Chełmnie w budynku przy ul.Wodnej 28 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 419

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.16.2012.LR
wartość: 410.000,00
termin składania ofert: 10 września 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg został rozstrzygnięty, nabywcą lokalu została firma DARXA sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa za cenę 450.000,00 zł. 
                                                                                                     Chełmno, 22.07.2013
 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza
 
w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./.
 
I  przetarg ustny nieograniczony
 
            polegający na sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 o pow. 193,95 m2, położonego w Chełmnie w budynku przy ul.Wodnej 28, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu z działki nr 419 o pow. 141,41 m2, zapisanej w KW TO1C/00022670/1, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi  /strefa A 26 MW/ i położona w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
 
                      Cena wywoławcza  wynosi  410.000,00  zł / brutto /
(w tym wartość lokalu – 403.440,00 zł i wartość użytkowania wieczystego gruntu – 6.560,00 zł.)
 
             Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póź.zm./ w/w sprzedaż jest zwolniona z  podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 września 2013  roku o godz. 9.00  w  sali   nr  204  Urzędu  Miasta w  Chełmnie  ul.Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj. 20.500,00 zł .
        Wadium w formie przelewu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029 najpóźniej do dnia 03 września 2013 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Potwierdzony dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
       Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
          Równocześnie sprzedający informuje, że przedmiotowa nieruchomość jest oddana w najem, który zgodnie z umową zostanie rozwiązany za trzymiesięcznym okresem wypowie-dzenia w przypadku sprzedaży nieruchomości. Wypowiedzenie nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego, natomiast przekazanie nieruchomości – po upływie okresu wypowiedzenia.
            Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie /Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz zarządzenia Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2013 roku.
           Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku  spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym, że  postąpienie  nie  może wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.
            Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabyte nieruchomości /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
            Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
             Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia w/w lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu..
            Uczestnik przetargu,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
           Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
        Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
        Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 w związku z art. 73  w/w ustawy  wynosi 1% .
         Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
             Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega  prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
        Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 111, tel. 56-677-17-58  lub 56-677-17-48.
 
                                                                                                          BURMISTRZ
 
                                                                                                      Mariusz Kędzierski
 

Opublikował: Leokadia Ratajczyk (22 lipca 2013, 14:16:28)

Ostatnia zmiana: Leokadia Ratajczyk (18 września 2013, 10:22:08)
Zmieniono: przetarg został rozstrzygnięty, nabywcą lokalu została firma DARXA sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa za cenę 450.000,00 zł.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij