Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOLO Bożena Wiśniewska 87-214 Płużnica Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94328,70 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2013          Chełmno, dnia 17.07.2013 r. 
 
  
ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” została wybrana oferta:
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOLO Bożena Wiśniewska 87-214 Płużnica
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94328,70 zł (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
 „STP” Ewa Bohdan Suchatówka 43B 88-140 Gniewkowo
uzyskane punkty w Kryterium cena waga  100% - 99,55 pkt.
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOLO Bożena Wiśniewska 87-214 Płużnica
uzyskane punkty w Kryterium cena waga  100% - 100,00 pkt.
 
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
P.H.U. AUTO HANDEL STACJA PALIW Henryk Konopacki 86-200 Chełmno ul. Wybudowanie 7
Oferta odrzucona
 
UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
Oferta odrzucona z postępowania
Odrzucono ofertę Wykonawcy: P.H.U. AUTO HANDEL STACJA PALIW Henryk Konopacki 86-200 Chełmno, ul. Wybudowanie 7. Oferta Wykonawcy została odrzucona z powodu wystąpienia błędów w obliczeniu ceny, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
 
Uzasadnienie:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający szczegółowo przedstawił sposób obliczania ceny oferty, jaki powinien zastosować Wykonawca przy jej wyliczeniu. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT pomniejszona o upust cenowy - wyrażony w % - udzielony Zamawiającemu (pkt 25.3. 1) SIWZ). Wykonawca w ofercie przedstawił upust cenowy „kwotowy” wyrażony w gr. brutto, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2).
 
                                                                                           Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2013
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

Zakup paliwa do środków transportowych  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych                 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj.
Etylina Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15500 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2)      Wymagania dotyczące paliw:
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4)      Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5)      Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,          
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    16. 07. 2013 r. godz. 11:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    16. 07. 2013 r. godz. 11:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05. 07. 2013 r. (numer ogłoszenia 261276 - 2013).
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (349kB) pdf
Załącznik nr 1 (212kB) pdf
Załącznik nr 2 (218kB) pdf
Załącznik nr 3 (227kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (5 lipca 2013, 07:24:49)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (18 lipca 2013, 06:48:32)
Zmieniono: rostrzygnięcie oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1279

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij