Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 95202,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,61 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 96,51  


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2013          Chełmno, dnia 23.07.2013 r.
 
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie została wybrana oferta: 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. 
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 95202,00 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,61 [kg/1t s.m.o.]
Liczba uzyskanych punktów – 96,51 
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga 50 % - 46,51
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga 50 % - 50,00
Łącznie – 96,51
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga  50 % - 50,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga 50 % - 30,73
Łącznie – 80,73
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 
Donauchem Polska Sp. z o.o. Oddział regionalny – Toruń, Ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga  50 % - 47,34
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga  50 % - 31,06
Łącznie – 78,40
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: 
„EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga 50 % - 47,06
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga  50 % - 33,07
Łącznie – 80,13
 
 
UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
  
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1). 
 
 
 

Chełmno dnia 21. 06. 2013 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2013
                                                                                                                      

PYTANIA z dnia 17. 06. 2013 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.                                                                                                  
Dot.     przetargu nieograniczonego na „Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
 
WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 17.06.2013 r. wpłynęło pytanie, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:
 
Pytanie:
W par. 7 jest zapis że Dostawca wystawi Odbiorcy pisemną gwarancję jakości na dostarczony produkt – czy chodzi o dokument gwarancyjny określony w kodeksie cywilnym?
/pytamy, ponieważ jako dostawca nie będący producentem nie możemy wystawić tego rodzaju dokumentu i odpowiada tylko na zasadzie rękojmi za wady fizyczne i za wady prawne. Odpowiedzialność ogranicza się do tego co jest określone w karcie charakterystyki, specyfikacji. Czy to wystarczy?/
 
Odpowiedź na pytanie:
W świetle Kodeksu cywilnego gwarancja jest obok rękojmi dodatkowym uprawnieniem Odbiorcy, z którego może skorzystać. Wystawca gwarancji (niezależnie czy jest nim producent czy sprzedawca itp.) jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej produktu lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w ciągu terminu oznaczonego w gwarancji (tj. 6 miesięcy). W przedmiotowej sprawie gwarancja ma obejmować nie tylko zgodnie z kodeksem cywilnym wady fizyczne produktu, ale też i gwarancji niezmienności właściwości fizykochemicznych produktu. Dlatego też obok pisemnego dokumentu gwarancji Dostawca dostarcza również kartę charakterystyki substancji szkodliwych.
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.   


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2013

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego  dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).    

1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warónków Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    16. 07. 2013 r. godz. 10:00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    16. 07. 2013 r. godz. 10;30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Małgorzata Antolak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl;
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
14.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10. 06. 2013 r. (numer ogłoszenia 221674 - 2013). 

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (382kB) pdf
Załącznik nr 1 (287kB) pdf
Załącznik nr 2 (213kB) pdf
Załącznik nr 3 (157kB) pdf
Załącznik nr 4 (125kB) pdf
 
 

Opublikował: Cacałowski (10 czerwca 2013, 12:12:56)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (23 lipca 2013, 13:17:33)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij