Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.18.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: „NINAX” Anna Zduńska, , ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (49kB) pdf

UWAGA!!


Dnia 27.11.2012r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe o poniższej treści:
 
„W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy realizowane do wskazanych w SIWZ jednostek  dostawy opału podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
 
„Gmina Miasto Chełmno w odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. w/w postępowania uprzejmie informuje, iż zakupione wyroby węglowe zużywane będą na cele zwolnione od podatku akcyzowego zgodnie z art. 31 a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przez organ administracji publicznej.”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 86
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46/ 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:

 „Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5%  -  0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

1.01.2013r. – 31.12.2013r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.                Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.                SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.                Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.                Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-                Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-                Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-                Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 4.12.2012r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie 4.12.2012r. do godz. 12.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-                      w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-                      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-                      udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 20.11.2012r.
 
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (120kB) pdf
 
 
 
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (20 listopada 2012, 15:34:34)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (14 grudnia 2012, 13:40:18)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij