Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 085 524,00 PLN

zamawiający: Gmina Miasto Chełmn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: W.FN.K.Sz.Kredyt.2012
wartość: 2085524,00 PLN
termin składania ofert: 23 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń 10 pkt.  Ogłoszenie o wyborze (603kB) pdf


ROZDZIAŁ I – Informacje ogólne.

1. Informacje o zamawiającym.
Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
ul.  Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 0-56 677-17-38 fax. 0-56 677-17-74
E-mail um@chelmno.pl
NIP 875-10-03-167
Regon 871118483
Płatnik VAT – tak
 
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg jest organizowany w formie przetargu nieograniczonego , zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).
 
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
a. P. Danuta Brzezińska – tel 056 677-17-28
b. P. Karolina Sztylc – Tel. 056 677-17-70
 
4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów .
Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty należy przekazywać za pomocą faxu oraz pocztą .
Numer faxu - 0-56 677-17-74
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
 
6. Informacja o o składaniu ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
 
7. Informacja o składaniu ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia.
 
8. Informacja o podwykonawcach.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określona część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Zamawiający nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
 
ROZDZIAŁ II – Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Postać oferty.
Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją
tj. dokumenty uwiarygadniające, wypełnione załączniki itp. Oferta powinna być sporządzona
w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez
osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. Każdy oferent może złożyć
w przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
 
2. Opakowanie i oznakowanie oferty.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej  i dokładnie zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 

 Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno 
 „Oferta przetargowa na udzielenie kredytu długoterminowego” 
 Nie otwierać przed dniem 23 listopada 2012 roku  godz. 11:00”. 
 
3.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych
poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki
Wykonawca spełnił.
c. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Dokumenty wymagane:
a. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
b. Oświadczenie Wykonawcy  że
 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Pzp
c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
g. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Inne dokumenty
h. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie, jeżeli zaistnieje taka sytuacja,
zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wyboru oferty podmiotów
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – stosownie do art.
23 ust. 4 – umowy regulującej współprace tych podmiotów.
i. Oferta konsorcjum musi spełniać następujące wymagania- zawierać odrębne i niezależne
dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej,
podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony- to znaczy podpisana
przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z
dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków
konsorcjum.
j. Jeżeli oferta będzie podpisywana przez dyrektorów oddziałów, którzy nie są członkami
zarządu lub prokurentami, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby
upoważnione do reprezentowania banku.
k. Projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Forma dokumentów:
a. Wszystkie dokumentu muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
b. Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 
4. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Oferent powinien wyliczyć koszt całego kredytu, który stanowi suma wartości odsetek
przeliczonych na złote ( odsetki winny być liczone wg stawki WIBOR 1 M na dzień
31.10.2012 r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki WIBOR)
dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu
 
ROZDZIAŁ III – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 085 524,00 zł
(słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 00/100 )
 
1) wypłata całości kredytu w jednej transzy w dniu podpisania umowy,
2) spłata kredytu nastąpi w ciągu ośmiu lat od momentu podpisania umowy z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału,
3) karencja liczona od następnego miesiąca po podpisaniu umowy (1 rok),
(dla potrzeb przeliczenia kredytu podpisanie umowy i uruchomienie kredytu w m-cu
listopadzie, a karencja liczona będzie od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r.),
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu
w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku, które
zostanie doręczone za pośrednictwem poczty lub faksem nie później niż na 7 dni przed
datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu,
5) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredy
tu bez ponoszenia dodatkowych kosztów),
6) bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconego kredytu,
7) bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu,
8) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
9) poza kwotami określonymi w Formularzu Oferty Bank nie naliczy żadnych innych opłat i
prowizji,
10) okres kredytowania od listopada 2012 do listopada 2019 (dla celów ofertowych),
11) oprocentowanie wykorzystanego kredytu ustala się na podstawie zmiennej stopy oprocentowania WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych plus własna marża bankowa w %,
12) wysokość odsetek za dany okres spłaty będzie ustalona w drugim dniu roboczym poprzedzającym okres odsetkowy (dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym),
13) odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane przez Bank miesięcznie,
14) oprocentowanie kredytu wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
15) Bank nie będzie pobierał prowizji od kwoty wcześniejszej i większej spłaty kredytu lub
jego części ustalonej w umowie,
16) uznaje się, że jeżeli dzień jakiejkolwiek spłaty wynikającej z niniejszej umowy nie będzie
dniem roboczym, wtedy wymagana płatność uznana będzie za dokonaną w najbliższym w
dniu roboczym,
17) oprocentowanie nie spłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości
określonej dla odsetek ustawowych,
18) rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą będą prowadzone w PLN,
19) odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane i płatne w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca,
20) w podpisanej umowie stawka odsetek liczona będzie wg stawki WIBOR 1M na ostatni dzień
każdego miesiąca,
21) raty kapitałowe po okresie karencji będą płatne w terminach płatności odsetek, bez dodatkowych  opłat i prowizji
22) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365 dni,
23) zabezpieczenie - weksel in blanco (Urząd Miasta Chełmna podpisze oświadczenie
o poddaniu się egzekucji oraz deklarację wekslową wystawioną przez Bank),
24) dla celów przeliczeniowych przyjmuje się oprocentowanie kredytu wg stawki: WIBOR
1M na dzień 31.10.2012r. z wyszczególnieniem marży banku ...........%,
25) nie dopuszcza się naliczenia prowizji i innych opłat od wypłaty udzielonego kredytu.
 
 ROZDZIAŁ IV – Termin wykonania zamówienia.
Udzielenie kredytu  30 listopada 2012 r., spłata kredytu w ciągu 8 lat od momentu podpisania
Umowy (ostateczny termin spłaty kredytu 30 listopad 2019 r.)  z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału tj. 01.12.2012-30.11.2013
 
ROZDZIAŁ V – Opis sposobu oceny ofert i wyboru wykonawcy.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena.
Opis kryterium :
a) cena – oferta o najniższej cenie uzyska max. 10 pkt, kolejnym oferentom
przyznawane będą punkty wg następującego wzoru :
 
         Wn
K = --------- x 10
         Wo
 
gdzie :
K - ilość przyznanych punktów danej ofercie,
Wn - cena najtańszej oferty - koszt kredytu, który obejmuje wartość odsetek
przeliczonych na złote ( odsetki winny być liczone wg   stawki WIBOR 1 M na
dzień 31.10.2012r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki
WIBOR) dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu
 
Wo - cena ocenianej oferty - koszt kredytu, który obejmuje wartość odsetek
przeliczonych na złote ( odsetki winny być liczone wg  stawki WIBOR 1M na
dzień 31.10.2012 r. oraz winna być określona wysokość marży doliczonej do stawki
WIBOR) dla całego okresu spłaty od maksymalnej kwoty kredytu
 
ROZDZIAŁ VI – Termin związania ofertą.
 
Zamawiający wymagać będzie od oferentów przystępujących do przetargu złożenia oświadczenia o związaniu treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
ROZDZIAŁ VII – Wadium
 
1.Przystępując do przetargu każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)- dowód wniesienia wadium należy
załączyć do oferty.
 
2. Wadium można wnieść w kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na konto :
Urzędu  Miasta Chełmno prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie o numerze:
50 9486 0005 0000 0361 2000 0029
 z dopiskiem „Wadium na przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego”.
 
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie
przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Chełmna  ul.  Dworcowa 1  w Biurze Informacji Publicznej pokój nr 101 lub dołączyć do oferty.
 
7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 
ROZDZIAŁ VIII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 
W postępowaniu nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
ROZDZIAŁ IX – Termin i miejsce składania ofert.
 
Oferty należy składać na adres podany w Rozdziale I, punkt 1 niniejszej specyfikacji, nie później niż  do dnia 23 listopada 2012 r. do godz. 11:00 . Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Miasta Chełmna do dnia 23.11.2012r.do godz. 11:00.
 
ROZDZIAŁ X – Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna  przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie w pokoju nr 204 na pierwszym piętrze w dniu 23.11.2012 o godz. 11:15.
Otwarcie ofert jest jawne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Przed otwarciem  ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy oferentów oraz koszt kredytu.
Oferty których opakowania zewnętrzne i wewnętrzne były naruszone będą traktowane jako
odtajnione i zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty wycofane zostaną zwrócone
oferentowi bez otwierania opakowania wewnętrznego. W przypadku złożenia ofert zamiennych
oferta pierwotna zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej.
 
ROZDZIAŁ XI – Tryb ogłoszenia wyników przetargu i tryb zawarcia umowy.
 
1. Wybór oferty.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium określonego w Rozdziale V niniejszej specyfikacji.
 
2. Ogłoszenie wyników przetargu.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty o wynikach przetargu zostaną zawiadomieni
wykonawcy, którzy złożyli oferty . Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
również niezwłocznie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna oraz
zamieszczona na stronie internetowej.
 
 3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.
Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym
o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu.
 
4. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył proponowany wzór umowy na
udzielenie i obsługę kredytu bankowego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wzór umowy powinien zawierać wszystkie istotne zapisy wynikające z SIWZ. W treści umowy Wykonawca zawrze następujące postanowienia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu
w ramach ustalonych lat kredytowania,
2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
 
ROZDZIAŁ XII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskiwaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
 
ROZDZIAŁ XIII –Postanowienia końcowe.
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm. ).

Wykaz załączonych dokumentów
 
1. budżet Miasta Chełmna na 2011 rok wraz z uchwałą,
2. uchwała RIO w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3. uchwała  RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmno za 2011 rok,
4. uchwała  Rady Miasta Chełmna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna z wykonania budżetu gminy miasta Chełmna za 2011 rok,
5. informację z wykonania budżetu Miasta Chełmna za 2011 r
6. sprawozdania za rok 2011r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP,
7. uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2012 rok,
8. budżet Miasta Chełmna na 2012 rok wraz z uchwałą,
9. uchwała RIO  w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2012-2018,
10. wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmna na lata 2012– 2018 wraz z uchwałą,
11. sprawozdania na 31.03.2012, 30.06.2012r. i 30.09.2012: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,
12. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku,
13. uchwała RIO w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2012 roku
14. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach,
15. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,
16. zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Chełmna,
17. uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta,
18. decyzja NIP,
19. zaświadczenie Regon,
20. uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miasta Chełmna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
21. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Miasto Chełmno,
22. opinia banku, który prowadzi obsługę bankową 


wyjaśnienia z dnia 13 listopada 2012 (864kB) pdf
wyjaśnienia z dnia 21 listopada 2012 (613kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (225kB) pdf

UWAGA !!! NOWY SIWZ (75kB) plik

Dokumenty do pobraniaOpublikował: Przemysław Małkowski (5 listopada 2012, 13:08:49)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (28 listopada 2012, 09:19:53)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij