Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2012.JB
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania - części I i części II - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, ,PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej,Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna  Wyniki postępowania:
UWAGA!!!

Dnia 12.11.2012r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe o treści:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz pierwszy?
Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy?

Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi:
Odpowiedź Pytanie 1.
Zamawiający zawarł umowę na sprzedaż energii elektrycznej do dnia 31.12.2012r. z PGE Obrót S.A.
Odpowiedź Pytanie 2.
Tak, Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.
Odpowiedź Pytanie 3.
Nie, procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz drugi.
Odpowiedź Pytanie 4.
Tak, wszystkie punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.UWAGA!!!

Dnia 17.10.2012r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe o treści:
Sub: Supply of electricity .
Tender No.: 328978
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase 
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.
Please revert back to this same mail .
 
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Gmina Miasto Chełmno, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, iż zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.,U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert”.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim”.
Wobec powyższego informujemy, że pismo w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w języku polskim. Po otrzymaniu takiego pisma Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian
.


17/10/2012    S200    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Chełmno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2012/S 200-328978

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój 109
Osoba do kontaktów: Joannna Borzuchowska
86-200 Chełmno
POLSKA
Tel.: +48 566771786
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.chelmno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miejska Biblioteka Publiczna
al. 3 Maja 2
86-200 Chełmno
POLSKA

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Rynek 28
86-200 Chełmno
POLSKA

Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40A
86-200 Chełmno
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 86-200 Chełmno

Kod NUTS PL6,PL61

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2013 do 31.12.2014 r. dla potrzeb:
1.1. Część I - Obiektów innych niż oświetlenie drogowe - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe
1.2. Część II - Oświetlenia drogowego - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
2. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dane dotyczące Części I. zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 44 szt./ rocznie
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 591,65 kW./rocznie
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 761,76 MWh/rocznie
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.
Dane dotyczące Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 49 szt./rocznie
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 400,00 kW/rocznie
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 868,59 MWh/rocznie
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 944 690,71 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe
1)Krótki opis
Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 44 szt./ rocznie
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 591,65 kW./ rocznie
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 761,76 MWh/rocznie
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 444 150,15 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2014
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1)Krótki opis
Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 49 szt./rocznie
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 400,00 kW/rocznie
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 868,59 MWh/rocznie
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 500 540,56 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2014
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium - dotyczy Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wspólne wymagania dotyczące wadium – dotyczy zarówno Części I. i II. zamówienia:
3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobligowany jest on do wniesienia wadium w łącznej wysokości 20 000,00 PLN.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. Pieniądzu
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. Gwarancjach bankowych
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późń. zm).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
Gmina Miasto Chełmno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem dotyczy Część I zamówienia.
Gmina Miasto Chełmno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem dotyczy Część II zamówienia.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.10. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia (Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh.
2. O udzielenie zamówienia (Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zarówno dla Części I jak i Części II) będzie dokonywana na zasadzie spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w pkt VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A (i/lub) 5B do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w pkt VI SIWZ.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jeżeli nie wskazano, że dany dokument lub oświadczenie dotyczy wykonawców ubiegających się o udzielenie Części I. lub II. zamówienia, należy przyjąć że obowiązek dostarczenia dokumentu, oświadczenia dotyczy odrębnie każdej części zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V. SIWZ Wykonawca przedłoży:
a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe, i/lub
c. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
d. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w pkt VI. 2. SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedłoży – dotyczy wykonawców ubiegających się o Część I. i/lub Część II. zamówienia:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt VI.2. lit. e) SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
d. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt VI.2. SIWZ (za wyjątkiem oświadczenia określonego w punkcie VI.2. a), które może być złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),
b. wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh.- część I zamówienia, sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh.- część II zamówienia
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GM-OŚ.271.15.2012.JB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2012 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2012 - 11:00

Miejscowość:

Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2014r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp, zgodnie z treścią działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:12.10.2012


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (240kB) pdf
umowa i załączniki (57kB) plik

Opublikował: Joanna Borzuchowska (18 października 2012, 08:06:34)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (26 listopada 2012, 09:24:17)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij