Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 15 o pow. 148 m2, położonego w Chełmnie przy ul.Dworcowej 41 wraz ze sprzedażą użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.7.2011.LR
wartość: 310.000,00 zł
termin składania ofert: 22 października 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  
                                                                                    Chełmno, dnia  11.09.2012 roku
 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza
 
w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./.
 
I  przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży lokalu użytkowego nr 15 o pow. 148 m2, położonego w Chełmnie przy ul.Dworcowej 41, zapisanego w KW TO1C/00026157/7, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna wraz ze sprzedażą użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w udziale 1480/12066 z działki nr 209/13 o pow. 1810 m2, zapisanej w KW TO1C/00020983/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi  /strefa E 51 MWU/.

Cena wywoławcza  wynosi  310.000,00  zł / brutto /
(w tym wartość lokalu – 301.971,00 zł i wartość użytkowania wieczystego gruntu – 8.029,00 zł.)
 
          Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póź.zm./ w/w sprzedaż jest zwolniona    z  podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 22 października 2012  roku o godz. 10.00  w  sali   nr  204  Urzędu  Miasta w  Chełmnie  ul.Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj.15.500,00 zł .
      Wadium w formie przelewu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez  Banku Spółdzielczym w Chełmnie nr 50948600050000036120000029  najpóźniej do dnia 17 października 2012 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Potwierdzony dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
       Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie /Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz zarządzenia Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2012 roku.
         Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
           O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym, że  postąpienie  nie  może wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.
            Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
             Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
             Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia w/w lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu.
            Uczestnik  przetargu,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
          Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
        Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
        Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 w związku z art. 73  w/w ustawy  wynosi 1% .
         Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
           Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega  prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
            Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 111, tel. 56-677-17-58  lub 56-677-17-48.
 
                                                                                                          BURMISTRZ
 
                                                                                                      Mariusz Kędzierski

Opublikował: Leokadia Ratajczyk (1 października 2012, 09:39:31)

Ostatnia zmiana: Karolina Ogar (26 kwietnia 2017, 13:34:51)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 932

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij