Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.VII.ESz.3410-19/12
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania zamieszczone zostały w pliku do pobrania (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (102kB) pdf
==================================================================

Numer ogłoszenia: 350886 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348334 - 2012 data 14.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, fax. 56 6771774.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: nagłówek.W ogłoszeniu jest: Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.W ogłoszeniu powinno być: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Chełmno: Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej
Numer ogłoszenia: 348334 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

Niniejsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 17.09.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr 350886 - 2012
==================================================================

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej swym zakresem przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla pracowników z 4 JST (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w ramach projektu Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej [współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki] - w zakresie i na warunkach określonych w załączniku do SIWZ - pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szkolenia będą się odbywać zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi szkoleniowej (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz Harmonogramem dziennym szkolenia (Załącznik nr 3 do umowy¬)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery usługi szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 6 wraz z potwierdzeniem ze strony zamawiającego, że usługi te zostały przez wykonawcę wykonane należycie (np. protokół końcowy odbioru, referencje). Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wykładowcami posiadającymi wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej, przez którą należy rozumieć prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, seminariów, kursów, warsztatów itp. o tematyce odpowiadającej zakresowi tematycznemu szkolenia, które mają przeprowadzić w ramach przedmiotowego postępowania - w ramach Pakietu, na który wykonawca składa ofertę - w wymiarze co najmniej 5 dni szkoleniowych (35 godzin dydaktycznych), przeprowadzonych w ciągu dwóch lat przed terminem składania ofert. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 5. Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1)formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika 3)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a)Jeżeli nastąpią zmiany przepisów prawa, ale tylko takich, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych, powstałych przed wejściem ich w życie, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b)Wystąpienia konieczności zmiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (śmierć, choroba, rezygnacji z pracy lub zlecenia, inne przyczyny niezależne do Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. c)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji poszczególnych szkoleń jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres: admfin.pokl@chelmno.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno, pok. nr 101 (Biuro informacji publicznej).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I:Szkolenia w ramach Zadania 9: Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST według potrzeb stanowiska pracy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka usługi szkoleniowej : 1.1. Szkolenie Kontrola zarządcza i dyscyplina finansów publicznych 1.2. Szkolenie Prawidłowe tworzenie i archiwizowanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie instrukcji kancelaryjnej 1.3. Szkolenie: Obsługa klienta 1.4. Szkolenie: Pisanie tekstów służbowych 1.5. Szkolenie: Zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II: Szkolenia w ramach Zadania 10: Studia podyplomowe oraz szkolenia komputerowe dla urzędników z 4 JST wg potrzeb stanowiska pracy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka usługi szkoleniowej: 1.1. Szkolenie:Obsługa programów MS Excel i MS Word.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.12.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania:
SIWZ (146kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ - Pakiet I (154kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ - Pakiet II (135kB) pdf
Załącznik nr 1 (99kB) pdf
Załącznik nr 2 do Umowy - OPZ - Pakiet I (92kB) pdf
Załącznik nr 2 do Umowy - OPZ - Pakiet II (80kB) pdf
Załącznik nr 2 oraz 3 (97kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy - OPZ - Pakiet I (96kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy - OPZ - Pakiet II (90kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy - OPZ - Pakiet I (88kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy - Pakiet II (89kB) pdf
Załącznik nr 5 (79kB) pdf
Załącznik nr 6 (77kB) pdf
Opublikował: Paweł Dąbrowski (14 września 2012, 12:56:39)

Ostatnia zmiana: Paweł Dąbrowski (28 września 2012, 12:21:40)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1240

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij